Programma Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed


Bent u eigenaar of beheerder van maatschappelijk vastgoed, zoals een dorps- of buurthuis, een culturele instelling, onderwijs- of zorginstelling?

Bent u op zoek naar hulp en begeleiding om tot een plan van aanpak te komen om uw gebouw of gebouwen te verduurzamen?

Met het programma Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed biedt de provincie Drenthe u advies en ondersteuning op maat om tot een verduurzamingsplan te komen.

Vanuit het programma leggen we de focus op de gemeenten. We willen sámen met hen aan de slag om al het maatschappelijk vastgoed in hun gemeente aan te pakken. En daarbij dus ook de andere 'eigenaren' van maatschappelijk vastgoed in de gemeente intensief te betrekken, en samen optrekken. Denk bijvoorbeeld aan scholen die samen met hun gemeente een duurzaam Integraal Huisvestingsplan (IHP) moeten opstellen.

Adviseurs begeleiden eigenaren van klein maatschappelijk vastgoed om inzicht te krijgen in onder meer:

 • de stappen die moeten worden genomen om het gebouw/de gebouwen te verduurzamen met als resultaat een plan van aanpak of adviesrapport;
 • de wijze waarop de maatregelen kunnen worden gefinancierd, want financiële middelen om de maatregelen uit te voeren, vallen niet onder het programma Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed. De eindbeslissing om te investeren en de financiële besluiten die daarbij horen, blijft en blijven van de eigenaar);
 • het vinden van de juiste partijen voor de uitvoering.

Duurzame maatregelen hebben veel voordelen voor uw organisatie. Ze dragen niet alleen bij aan een beter milieu; ze voegen ook waarde toe aan uw gebouw en uw imago. Ontvang via het programma Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed ondersteuning op maat om tot een plan van aanpak te komen om uw gebouw of gebouwen te verduurzamen.

Wie komen in aanmerking voor het programma?

 • Gemeenten met minder dan 50.000 inwoners (alle gemeenten behalve Emmen, Assen en Hoogeveen)
 • Schoolbesturen Primair Onderwijs met maximaal 15 gebouwen
 • Schoolbesturen Voortgezet Onderwijs met maximaal 10 gebouwen
 • Zorgaanbieders Langdurige Zorg (WLZ-instellingen met maximaal 10 gebouwen)​
 • Zorgaanbieders Eerstelijnszorg (huisartsen, tandartsen, apothekers, fysiotherapiepraktijken, etc.)​
 • Culturele instellingen met ANBI-status (musea, molens, erfgoed etc.)​
 • Dorps- en buurthuizen​
 • Scouting, welzijnswerk, religieuze of levensbeschouwelijke instellingen en kinderopvangorganisaties met maximaal 10 gebouwen

Hoe werkt het programma Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed?

 • Na aanmelding wordt een intake gehouden, en aanvullende informatie verzameld.
 • Na een check door de eigenaar, nemen de provincie en de eigenaar het besluit om aan de slag te gaan. Daarvoor tekenen zij een intentieverklaring.
 • Dan schakelt de provincie een adviseur in, uit een poule van advies- en ingenieursdiensten. Deze voert bijvoorbeeld een energiescan uit en koppelt de adviezen terug aan de eigenaar.
 • Tussentijds is er regelmatig contact met de provincie.
 • Na afloop kijken we welke maatregelen uitgevoerd worden, dan wel opgenomen in het duurzaam MJOP.

Meld je aan via maatschvastgoed@drenthe.nl.

Meer informatie

Energieplannen financieren met maatschappelijke energielening

Om de plannen te financieren, kunt u gebruik maken van de leningen van het Energiefonds Drenthe. Zo biedt het Energiefonds Drenthe de zogeheten maatschappelijk energielening aan tot een bedrag van 200.000 euro. In totaal is er 6,6 miljoen euro beschikbaar. De looptijd van de maatschappelijke Energielening is 10 jaar en je betaalt 0% rente. Deze renteloze lening is bestemd voor maatschappelijke organisaties die beschikken over eigen vastgoed of accommodatie. Maatschappelijke organisaties zijn organisaties zonder winstoogmerk die behoren tot één van de volgende doelgroepen:

- schoolbesturen in het primair of voortgezet onderwijs:
- culturele algemeen nut beogende instellingen (bijvoorbeeld musea of organisaties voor de exploitatie en het beheer van cultureel erfgoed);
- organisaties voor de exploitatie en het beheer van gebouwen met een publieksfunctie (bijvoorbeeld buurt- of dorpshuizen, wijkcentra, scouting, welzijnswerk of speeltuinverenigingen);
- religieuze of levensbeschouwelijke instellingen;
- sportverenigingen en zwembaden met uitzondering van de zwembaden die in het eigendom zijn van gemeenten

Overige doelgroepen kunnen gebruik maken van andere mogelijkheden zoals de Energielening Drenthe, Energielening Plus of maatwerkfinanciering.

Ga voor meer informatie over de maatschappelijke energielening en de andere leningen naar de website van het Energiefonds Drenthe

Landelijke opgave, regionale aanpak

Volgens het Klimaatakkoord moeten in 2030 1,5 miljoen woningen en gebouwen verduurzaamd zijn. Het ministerie van Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stelt daarom t/m 2024 €42 miljoen beschikbaar om eigenaren van klein maatschappelijk vastgoed te ondersteunen in de verduurzamingsopgave. Dit wordt verdeeld onder de provincies, die allemaal een ontzorgingsprogramma aanbieden. Iedere provincie kiest zelf de doelgroepen.

Doelen tot en met 2024

 • 75 vastgoedeigenaren ondertekenen intentieverklaring i.v.m. deelname aan het ontzorgingsprogramma​ en krijgen daarvoor gratis advies en begeleiding aangeboden om tot een plan van aanpak te komen om hun gebouw(en) te verduurzamen ​
 • Voor ruim 500 gebouwen ligt een plan van aanpak (van energiescan gebouw(en), scan van de omgeving (incl. verwachte ontwikkelingen), offertes aanvragen & beoordelen tot aan opstellen contracten uitvoerende partijen)