De provinciale organisatie


De provincie Drenthe heeft een wisselende personele omvang. Er zijn zo’n tussen de 500 en 600 mensen in dienst. Een groot deel hiervan is in vaste dienst en een klein deel is in tijdelijke dienst. De provinciale ambtenaren werken binnen en buiten het provinciehuis.

Ze maken plannen en ze adviseren en ondersteunen het provinciaal bestuur bij zijn werk. Het resulteert in nota's, beleidsplannen, verordeningen en besluiten. Als Gedeputeerde Staten of Provinciale Staten het beleid hebben goedgekeurd, zorgen de ambtenaren ervoor dat het beleid wordt uitgevoerd.

In het veld

Sommige ambtenaren werken buiten het provinciehuis. De werkzaamheden zijn heel verschillend. Denk aan het stevig maken van waterkanten of het opruimen van vervuiling. Of aan het controleren met een meetbus op geluidsoverlast. Ze zoeken ook regelmatig inwoners op om te praten over nieuwe plannen.

De provinciesecretaris

De  provinciesecretaris is de hoogste ambtenaar van het provinciehuis. Hij is de belangrijkste adviseur van het college van Gedeputeerde Staten. De provinciesecretaris zorgt ervoor dat de besluiten van het college door de ambtelijke organisatie worden voorbereid en uitgevoerd. De provinciesecretaris ondertekent samen met de commissaris van de Koning de brieven van het college van Gedeputeerde Staten.

Statengriffie

De Statengriffie ondersteunt Provinciale Staten, ook wel het Drents parlement genoemd. De inzet van de griffie is erop gericht dat het Drents parlement als volksvertegenwoordiging, kadersteller en controleur van het college zo goed mogelijk zijn werk kan doen. Dat doet de griffie vanuit een zelfstandige positie. De Statengriffier draagt de verantwoordelijkheid voor de griffie.

De Statengriffie stelt het Drents parlement in staat:

  • Actief betrokken te zijn bij de Drentse samenleving. Hiervoor organiseert de griffie werkbezoeken, Gast van de Staten, jongerendebatten en Statenontmoetingen;
  • Zichtbaarder en bekender te worden onder de inwoners van de provincie, door eigen communicatiebeleid;
  • Een eigen positie in te nemen ten opzichte van het college van GS. Hiervoor doet de griffie bijvoorbeeld (panel-)onderzoek en ondersteunt de griffie verschillende Statenwerkgroepen;
  • De eigen agenda te bepalen, door bijvoorbeeld het doen van onderzoek en het organiseren van masterclasses en Statenontmoetingen;
  • Een doeltreffende controle uit te voeren op de uitvoering van beleid en op de financiële huishouding van de provincie. Hiervoor doet de griffie bijvoorbeeld onderzoek en maakt zij oplegnotities bij beleidsvoorstellen voor de Staten.

Daarnaast organiseert de Statengriffie de officiële vergaderingen van de Statencommissies en Provinciale Staten, de vergaderingen van verschillende Statenwerkgroepen, regelt zij de benodigde faciliteiten, verzorgt de griffie de agenda’s van vergaderingen en de daarvoor benodigde interne afstemming en verzorgt zij de communicatie over vergaderingen en besluiten via website, sociale media en persberichten.