Begroting, voorjaarsnota en jaarstukken


Op deze pagina kunt u de begroting van de provincie Drenthe vinden. Ook vindt u hier andere financiële documenten zoals bestuursrapportages en jaarstukken.

Uitgelicht

Deze Voorjaarsnota 2019 is voorbereid gedurende de vorming van een nieuw college na de Statenverkiezingen in 2019. Dit betekent dat de Voorjaarsnota een beleidsarm karakter heeft. De concrete uitwerking van het coalitieakkoord “Drenthe, mooi voor elkaar!” zal plaatsvinden in het kader van de Begroting 2020.

De Jaarstukken 2018 bestaan uit het jaarverslag (programmaverantwoording en paragrafen) en de jaarrekening (het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en de balans). Voor de indeling is de opzet van de Begroting 2018 gevolgd waarin 8 programma’s zijn opgenomen

Hiernaast kunt u de Rapportage Europese projecten downloaden. U heeft verzocht meer inhoudelijk inzicht te geven in de projecten die wij met Drentse en Europese middelen financieren.

In de laatste begroting van deze bestuursperiode onderstreept het college van Gedeputeerde Staten het belang van samenwerken om Drenthe mooier en beter te maken. Het college constateert dat de investeringen die in de afgelopen jaren in gang zijn gezet, meer en meer vorm krijgen en steeds zichtbaarder vruchten afwerpen

De Bestuursrapportage is de inhoudelijke en financiële verantwoording over de uitvoering van het beleid en de Begroting 2018 aan Provinciale Staten.

Nieuws over financiën

Er zijn helaas geen resultaten.

Investeringsagenda

Met de investeringsagenda wil het college een veelvoud van middelen van derden verkrijgen voor toekomstgerichte investeringen in Drenthe. Het motto “Doen zit in onze natuur” komt duidelijk terug in de manier waarop we in Drenthe met elkaar werken aan toekomstgerichte projecten in het kader van de Investeringsagenda.

Eerdere begrotingen

Begrotingen, jaarstukken en bestuursrapportages van 2016 en eerder kunt u vinden in ons webarchief.