Begroting 2022


De Begroting 2022 van de provincie Drenthe kent geen verrassingen of grote nieuwe beleidsvoornemens. De inkomsten en uitgaven zijn keurig met elkaar in balans en geven een gedegen beeld van de provinciale financiën. Het financiële perspectief voor de komende jaren is sober, maar biedt vooralsnog genoeg ruimte om ambities waar te maken.

Met de Investeringsagenda Plus 2020-2023 heeft de provincie vorig jaar een forse impuls gegeven op veel beleidsterreinen. Veel van de plannen uit de investeringsagenda zijn inmiddels volop in uitvoering. Enkele noodzakelijke nieuwe beleidsvoornemens, zoals het ondersteunen van gemeenten bij het vlottrekken van bouwplannen, de uitbreiding van het wandelnetwerk, intensivering van klimaatadaptatie en extra middelen voor cofinanciering van Europese fondsen, waren in de Voorjaarsnota 2021 opgenomen. Deze voorstellen zijn nu in de begroting verwerkt.

Zoals afgesproken in het coalitieakkoord, stelt het college van GS geen stijging van het opcententarief van de motorrijtuigenbelasting voor. Wel constateert het college een toenemende derving van provinciale inkomsten door belastingvrijstelling van elektrische auto’s. Het college is van mening dat deze derving door het Rijk gecompenseerd moet worden.

Inhoudelijk zal de statencommissie FCBE de Begroting 2022 bespreken op woensdag 27 oktober. Twee weken later, op woensdag 10 november, staat de vaststelling in Provinciale Staten geagendeerd.