Derde actualisatie begroting 2023


Op 20 december 2023 wordt de derde actualisatie van de begroting 2023 besproken in de Provinciale Staten. In deze derde actualisatie stellen Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten voor maximaal in te zetten op vrijval van financiële middelen in 2023. Gelden die gereserveerd waren voor een bepaald doel maar niet ingezet konden worden, komen met een vrijval weer ter beschikking. Door dit te doen, ontstaat er maximale ruimte voor de eerste uitwerking van het Coalitieakkoord 2023-2027 ‘Samen bouwen we Drenthe!’.

Met deze eerste uitwerking van het coalitieakkoord worden de ambities van het college en de financiële vertaling daarvan meer concreet gemaakt. Op 20 december 2023 besluiten Provinciale Staten ook over deze uitwerking.

Het resultaat van de derde Actualisatie 2023 is € 17,2 miljoen. Dit resultaat wordt voor het overgrote deel veroorzaakt door het aframen van diverse budgetten (19,4 miljoen),een meevaller met betrekking tot het Provinciefonds (2,3 miljoen), investeringen in ICT (3,3 miljoen nadelig) en een rentevoordeel (1,6 miljoen).

Dit resultaat wordt toegevoegd aan de vrije bestedingsruimte in 2023. In totaal resulteert dit in een vrije bestedingsruimte van € 29.758.291,-. Gedeputeerde Staten stellen voor dit bedrag vanuit de vrije bestedingsruimte te storten in de Financieringsreserve. Daarmee zijn deze gelden voor de jaren 2024 en verder inzetbaar voor het realiseren van de ambities uit het coalitieakkoord.