Jaarstukken 2023


De provincie Drenthe sluit het jaar 2023 af met een positief saldo van ruim € 22,1 miljoen. 2023 was een jaar met veel veranderingen, bestaande onzekerheden én met mooie resultaten.

In maart 2023 vonden de provinciale verkiezingen plaats. 65,2% van de kiesgerechtigden in Drenthe ging naar de stembus. Drenthe verwelkomde vele nieuwe Statenleden en op 12 juli trad het nieuwe college van Gedeputeerde Staten aan. Met het coalitieakkoord "Samen bouwen we Drenthe!" is dit college aan de slag gegaan.

Gedeputeerde Egbert van Dijk over de jaarrekening: “Er waren mooie resultaten in 2023 maar zeker ook onzekerheden. Denk aan het tekort aan woningen, de toekomst van de landbouw, en ook de provinciale financiële situatie. Gelukkig kunnen we in Drenthe ook met grote trots terugkijken op 2023. Er zijn mooie resultaten bereikt door en voor Drenthe.”

Mooie resultaten

Zoals het EK wielrennen met de finish op het nieuwe Dak van Drenthe op de VAM-berg. Of wat te denken van “Van Gogh Drenthe”? Een jaar lang stond de periode die Van Gogh in Drenthe heeft doorgebracht in de spotlights. Vanuit de Sociale Agenda hebben we vele mooi initiatieven ondersteund en begin februari werd duidelijk dat de dreigende sluiting van de Johan Willem Frisokazerne in Assen van de baan was.

In 2023 is naast het sportieve en culturele vlak ook werk gemaakt van energiebesparingen voor de inwoners van Drenthe. De provincie is samen met gemeenten het Fixteam gestart. Dit team treft kosteloos energiebesparende maatregelen bij mensen thuis, met als doel het terugdringen van energiearmoede. Hiervoor is veel belangstelling. Vanuit de Sociale Agenda hebben we vele mooie initiatieven ondersteund. Zoals de domeinoverstijgende samenwerking Grolloo Zorgt en Hollandscheveld Verbindt, Buurtvervoer Midden-Drenthe en Dementie op jonge leeftijd.

Verder stuurde Drenthe de eerste conceptversie van het gebiedsprogramma voor het landelijk gebied (DPLG) op naar het Rijk.  En is er hard gewerkt aan de Kritieke Prestatie Indicatoren (in de volksmond KPI-aanpak), waarbij ingezet wordt op een structurele financiering vanuit het Rijk om de stikstofdepositie door onze boeren te beperken. Ook zijn verdere stappen gezet om de waterkwaliteit in Drenthe te verbeteren.

Met het Impulsteam Wonen heeft Drenthe een sterke ondersteuningsstructuur voor de versnelling van de woningbouw neergezet. Zo heeft de gebiedsontwikkeling binnen diverse gemeenten ook in 2023 een stevige impuls gehad.

Positief saldo

De provincie Drenthe sluit het jaar 2023 af met een positief saldo van ruim € 22,1 miljoen euro. Van Dijk: “Binnen de verschillende taken die de provincie heeft, houden we geld over. We gaan er bij de begroting vanuit dat alles lukt. Helaas is het niet gelukt alles uit te voeren.” Het positieve resultaat wordt toegevoegd aan de reserves en kan wanneer het nodig is weer ingezet worden voor de provincie.

Jaarverslag en Jaarrekening

Gedeputeerde Staten leggen met de Jaarstukken 2023 verantwoording af over de uitvoering van Begroting 2023. De Jaarstukken zijn onderverdeeld in het jaarverslag en de jaarrekening. Beide documenten geven Provinciale Staten de mogelijkheid invulling te geven aan hun controlerende rol. Met deze jaarstukken sluit de provincie 2023 af. De jaarstukken worden eerst besproken in de Statencommissie in juni. Daarna vindt op 3 juli 2024 besluitvorming plaats in de Provinciale Staten.