Begroting 2023


In de laatste begroting van dit college van Gedeputeerde Staten zijn de grote maatschappelijke vraagstukken op het gebied van Wonen, Energie en Stikstof, zoals beschreven in de Voorjaarsnota, financieel vertaald. Ook dit jaar is te zien dat de uitgaven en inkomsten op de korte en middellange termijn in evenwicht zijn.

Met deze voorliggende begroting is er handelingsruimte gecreëerd op de drie grote maatschappelijke opgaven: Energie & Klimaat, Wonen en Stikstof. Het beschikbaar stellen van cofinanciering op maatschappelijke onrendabele toppen in de woningbouw, extra middelen beschikbaar stellen voor de provinciale inzet voor de energietransitie en het helpen van inwoners en bedrijven in tijden van crisis, passen hierbij. Evenals het behouden en versterken van personele inzet op deze grote vraagstukken. Door de krapte op de arbeidsmarkt is de noodzaak om medewerkers structureel aan ons te binden, groter dan ooit tevoren.

Om de begroting sluitend te krijgen zijn alle zeilen bijgezet en keuzes gemaakt. Op een aantal onderdelen wordt er vooruit gelopen op uitgaven, in de wetenschap dat het Rijk de provincies op korte termijn financieel moet compenseren voor de taken die bij de provincies zijn belegd. Voor de stikstofaanpak is een toezegging voor financiële compensatie gedaan door het Rijk.

Voor de langere termijn zien we een probleem dat opgelost moet worden. In het Coalitieakkoord van het nieuwe Kabinet is het accres vanaf 2026 vastgezet en wordt vanaf dan enkel nog aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling. Dit gaat grote financiële gevolgen hebben. Ook daar moet het Rijk een oplossing voor gaan bieden, meer dan de nu toegezegde 100 miljoen voor alle provincies. Ten tijde van het opstellen van deze begroting was de Septembercirculaire nog niet bekend en daarom zijn de effecten daarvan niet meegenomen in deze begroting.

Inhoudelijk zal de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie de begroting op 26 oktober 2022 behandelen en op 9 november in Provinciale Staten.

Infographics

Klik op onderstaande infographics om een grotere versie te zien