Voorjaarsnota en Tweede Uitwerking Coalitieakkoord 2024 gepresenteerd

Gepubliceerd op 28 mei 2024

Het college van Gedeputeerde Staten presenteert de Voorjaarsnota 2024 en de tweede uitwerking van het Coalitieakkoord 2023-2027 "Samen bouwen we Drenthe!". De voornemens en ambities uit het akkoord zijn verder uitgewerkt en voorzien van een financiële vertaling.

Voorjaarsnota 2024

In de Voorjaarsnota is te lezen dat het financieel perspectief van de provincie Drenthe mogelijk gaat wijzigen. Hoe dat precies uitpakt, is deels afhankelijk van keuzes van het Rijk. Voor nu geeft het college er de voorkeur aan niet overhaast te bezuinigen, maar diverse ontwikkelingen af te wachten. Daarnaast stelt het college dat er vanwege de grote opgaven meer dan ooit gezamenlijk opgetrokken moet worden met het Rijk, gemeenten, inwoners en overige partners. Daarbij geeft het Coalitieakkoord 2023-2027 “Samen bouwen we Drenthe!” houvast.

Tweede uitwerking Coalitieakkoord

Gedeputeerde Staten van Drenthe presenteert de tweede uitwerking van het Coalitieakkoord. De nog openstaande ambities uit het coalitieakkoord die nog niet als onderdeel van bestaand beleid of van de eerste uitwerking waren opgepakt, zijn nu vormgegeven. In de tweede uitwerking is aandacht voor regiofondsen, energie, economie, cultuur en recreatie en toerisme.

Daarbij gaat het niet in de laatste plaats om “meters maken”. Er moet in Drenthe  veel gebeuren en daarmee wil het college niet wachten. Zo worden voor en na het zomerreces meerdere agenda’s en koersnotities in de Staten behandeld waarin op thema’s de koers voor de komende jaren wordt vastgesteld. Deze komen vervolgens als geheel samen in de begroting 2025.

Bij de tweede uitwerking van het coalitieakkoord wordt net als bij de eerste uitwerking voorgesteld middelen in te zetten vanuit de financiële ruimte die er is. In totaal wil het college deze bestuursperiode 121,5 miljoen extra investeren in Drenthe. De eerste uitwerking betrof 64,5 miljoen. Met de tweede uitwerking is een bedrag van 57 miljoen gemoeid.

Eerder werd de eerste uitwerking van het Coalitieakkoord 2023-2027 al aan de Staten gepresenteerd. De financiële doorvertaling van ambities op het vlak van onder andere digitalisering, mobiliteit en bereikbaarheid, de Sociale Agenda en plattelandsontwikkeling werden vervolgens opgenomen in de Begroting 2024. In twee tranches zijn nu alle ambities uit het coalitieakkoord op de rails gezet.