Voorjaarsnota 2022


De opgaven op het gebied van Energie & Klimaat, Wonen en Stikstof steken met kop en schouders uit boven alle andere opgaven die in de komende tijd op de provincie afkomen. Deze prioriteiten vragen in de komende jaren, ook financieel, veel inzet. En wellicht ook stevige bestuurlijke keuzes, vanwege de druk op de beschikbare ruimte en de afweging van verschillende belangen binnen deze prioriteiten. Dat schrijft het college van GS in de Voorjaarsnota 2022 die aan Provinciale Staten is gestuurd.

De drie prioritaire opgaven sluiten aan op nationale doelen, waarbij het rijk een regisserende rol toebedeeld aan provincies. Dat betekent dat we vragen moeten beantwoorden als: Hoe richten we ruimte van onze provincie in? Waar kunnen nieuwe woningen gebouwd worden? Waar moet een nieuwe (spoor)weg komen? Hoe houden we onze natuur op peil? En waar kunnen boeren en bedrijven op een duurzame manier hun werk blijven doen?

Deze vragen moeten beantwoord worden in een tijd waarin de wereld in snel tempo verandert. De coronacrisis heeft al laten zien hoe noodzakelijk het is om snel en flexibel te kunnen schakelen. Nu zorgt de inflatie van met name grondstof- en energieprijzen als gevolg van de oorlog in Oekraïne voor een nieuwe werkelijkheid. Het college van GS houdt rekening met forse prijsstijgingen en voelt een zware verantwoordelijkheid voor de Drentse economie, ook als het gaat om compensatie van gestegen kosten.

Daarnaast zien Gedeputeerde Staten op allerlei andere terreinen opgaven en zeker ook kansen op zich afkomen. Per programma geeft het college van GS aan wat er in het laatste jaar van deze bestuurlijke periode nog aan ambities op stapel staat. Voor de langere termijn zijn ook afwegingen voor een volgend college in kaart gebracht.

De Voorjaarsnota 2022 zal in de statenvergadering van 1 juni inhoudelijk worden besproken.