Werkgroep Berghuizen


De werkgroep bestaat uit (representatieve) vertegenwoordigers van het gebied, waaronder  inwoners, ondernemers en afgevaardigden van de Belangenvereniging, De werkgroep wordt door een onafhankelijk voorzitter begeleid. Tijdens het eerste overleg zijn de kaders waarbinnen de uitwerking plaats vindt toegelicht. Bij Berghuizen is besloten om een enkelzijdige tunnel te realiseren. De werkgroep adviseert over de uitwerking van deze tunnel en de daarbij behorende infrastructuur.

Na vaststelling van de verslagen en overige stukken worden de besproken stukken gepubliceerd via de website van gemeente en provincie. Medewerkers van de gemeente en de provincie ondersteunen de werkgroep. De adviezen van de werkgroep worden voorgelegd aan het bestuur van de provincie en gemeente, waarna het bestuur een besluit gaat nemen.

Op 16 september en 29 oktober jl. hebben de leden van de werkgroep Berghuizen met elkaar en met vertegenwoordigers van de gemeente en provincie gesproken over het ontwerp van de tunnel onder de N375. De 3e bijeenkomst van de werkgroep staat gepland op 16 december a.s. Ter voorbereiding op dit overleg werkt de provincie de volgende aspecten nader uit:

 • Onderzoeken welk voordeel een verlaging van doorrijhoogte (4.30m i.p.v. 4.60m) heeft op de lengte van de tunnel en de perceelontsluitingen;
 • De voorkeur gaat uit naar hellingpercentage van 3 a 3,5% voor de i.v.m. het fietscomfort en de toegankelijkheid. Om hieraan te kunnen voldoen is een verhoogd fietspad een vereiste. Dit i.v.m. de lengte van de tunnel en de invloed hiervan op de ontsluiting van de percelen;
 • Onderzoeken welke voordelen een tweezijdige tunnel heeft. Een verhoogd fietspad is in combinatie met een passeerhaven lastig te realiseren. Oplossingen moeten wel binnen de afspraken in de bestuursovereenkomst passen. Hierin staat nu een eenzijdige tunnel vermeld. Verder is het budget taakstellend;
 • Globale uitwerking (gedeeltelijk) verhoogde N375. Nadeel is een toename van het verkeerslawaai (geluidscherm?). Voordeel is dat de helling van de tunnel mogelijk korter kan worden;
 • Onderzoeken welk effect een steilere helling (nu 6%) van de tunnel (landbouw- en gemotoriseerd verkeer) heeft op de lengte van de tunnel en de ontsluiting van de percelen.

Bovengenoemde varianten op het basisontwerp (gelijkzijdige tunnel voor fietsers, gemotoriseerd- landbouwverkeer) worden in een matrix getoetst aan o.a. de volgende criteria:

 • Verkeersveiligheid/functionaliteit;
 • Ruimtelijke inpassing;
 • Bestemmingsplan;
 • Eigendomssituatie;
 • Omgevingsaspecten (o.a. natuur, archeologie, (grond)water)
 • Kosten

De uitwerking van de varianten en de matrix worden op 16 december a.s. gepresenteerd en met de leden van de  werkgroep besproken. Dit moet resulteren in en voorkeursvariant die vervolgens nader wordt uitgewerkt.