N375 Duurzaam Veilig


De N375 is de weg die het gebied tussen Pesse en Meppel verbindt met de A28 en A32. Behalve het dagelijkse verkeer maken ook diverse hulpdiensten gebruik van deze route die dienst als calamiteitenroute bij incidenten en ongelukken op de A28 tussen Hoogeveen en Meppel. Daarom werkt de provincie Drenthe aan het verbeteren van de verkeersveiligheid op de N375, welke wordt ingericht volgens de richtlijnen Duurzaam Veilig.

Duurzaam Veilig

Duurzaam Veilig is een initiatief van verschillende Nederlandse overheden om de verkeersveiligheid van het wegverkeer te vergroten. Binnen Duurzaam Veilig draait het om het voorkomen van ongevallen door wegen herkenbaar en duidelijk in te richten voor weggebruikers.

Binnen Duurzaam Veilig wordt onderscheid gemaakt tussen 3 typen wegen: stroomwegen, gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen. De N375 tussen Pesse en Meppel is aangeduid als een gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde kom. Dat betekent voor weggebruikers dat de weg een maximumsnelheid kent van 80km/u en ook als zodanig wordt ingericht.

Provinciale Wegvisie N375

In de Wegvisie N375 (pdf, 5.2 MB) is door de provincie Drenthe aangegeven dat de N375 wordt ingericht conform de richtlijnen Duurzaam Veilig. Deze richtlijnen zorgen ervoor dat het gebied tussen Pesse en Meppel goed en veilig bereikbaar is en aansluit op het hoofdwegennet.

De provincie Drenthe heeft in kaart gebracht welke maatregelen op de N375 nodig zijn om de weg herkenbaar en duidelijk in te richten voor weggebruikers, zodat deze aan de norm van Duurzaam Veilig voldoet. De belangrijkste maatregelen zijn het opheffen van de gelijkvloerse oversteken op de N375, het herinrichten van de bermen en het oplossen van onveilige situaties de parkeerplaatsen tussen de rotonde Echtenseweg en rotonde Koekangerveldweg. Om dit zo effectief mogelijk te doen zijn er afspraken gemaakt tussen de provincie Drenthe en de gemeente De Wolden.

Bestuursovereenkomst

Na de besluitvorming in de colleges van B&W en GS en in de gemeenteraad van de Wolden is de bestuursovereenkomst (pdf, 409 kB) op 8 maart 2019 door de gemeente en provincie ondertekend. In de bestuursovereenkomst worden afspraken over de uitvoeringsmaatregelen, financiering, projectorganisatie en planning gemaakt. De uitvoeringsmaatregelen bestaan uit:

  • Slagenweg: aanleg landbouwsluizen voor 1 oktober 2019
  • Defensieweg: aanleg landbouwsluizen voor 1 oktober 2019
  • Ruinerveldweg: kavelruil of aanleg landbouwsluizen voor 1 mei 2020
  • Gijsselterweg: realisatie eenzijdige tunnel voor landbouw- en gemotoriseerd verkeer voor 31 december 2021
  • Berghuizen: realisatie eenzijdige tunnel voor fietsers, landbouw- en gemotoriseerd verkeer voor 1 augustus 2022

Vanaf maart 2019 is de voorbereiding van de bovenstaande uitvoeringsmaatregelen gestart en hebben de eerste gesprekken met de diverse belanghebbenden plaatsgevonden.

Inloopbijeenkomst

Op 4 juli jl. is er in het dorpshuis ’t Neie Punt in Ruinen een drukbezochte inloopbijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst is aan de belangstellenden uitgelegd wat momenteel de stand van zaken is en hoe het vervolg eruit komt te zien. Tijdens de bijeenkomst hebben belangstellenden zich kunnen aanmelden voor de werkgroepen Gijsselterweg en Berghuizen.

Werkgroepen

Voor de aanleg van de tunnels in de Gijsselterweg en Berghuizen zijn werkgroepen samengesteld. De werkgroepen verkennen de mogelijkheden die er zijn ten aanzien van de inrichting van de tunnels en zullen hun bevindingen, als advies, terugkoppelen aan de projectgroep van de gemeente en de provincie.

De eerste bijeenkomsten van de werkgroepen hebben inmiddels plaatsgevonden op 16 september (Berghuizen) en 17 september (Gijsselterweg). De tweede bijeenkomst van de werkgroepen zijn gepland op 29 oktober (Berghuizen) en 4 november (Gijsselterweg) 2019. De derde bijeenkomsten zullen begin december plaatsvinden. De verslagen en resultaten van deze werkgroepen zijn, zodra het advies op papier staat, te lezen op deze website.