Stappenplan Voortoets


Deze pagina is niet meer actueel en zal op korte termijn worden aangepast

1. Valt het te draineren perceel of de locatie van de beregeningsput of veedrinkput gedeeltelijk of geheel binnen een gebied met een bijzondere bescherming, onderzoekszone, bufferzone of Natura 2000-gebied? Zie kaart.

 • Nee: ga naar 7
 • Ja: ga naar 2

2. Gaat het om een nieuwe of een te vervangen drainage, beregeningsput of veedrinkput? Bekijk meer informatie

 • Nieuwe: ga naar 3
 • Vervanging: ga naar 4

3. Indien het te draineren perceel, de beregeningsput of veedrinkput binnen een gebied met een bijzondere bescherming of een Natura 2000-gebied ligt, dan is realisatie van deze nieuwe beregeningsput of drainage of veedrinkput in geen geval mogelijk. Een uitzondering hierop betreft een veedrinkput tot maximaal 10 meter minus maaiveld. In een Natura 2000-gebied geldt deze uitzondering overigens niet. Ligt het te draineren perceel, de beregeningsput of veedrinkput buiten voorgenoemde gebieden en binnen een onderzoekszone  of geldt de hierboven genoemde uitzondering, ga dan naar stap 4.

4. Bepaal de kadastrale gegevens van het perceel waarop de drainage, beregeningsput of veedrinkput is gepland en de coördinaten van de aan te leggen beregeningsput of veedrinkput en meld uw voornemen vooraf bij de provincie [VTH@drenthe.nl]. Geef hierbij de contactgegevens van de eigenaar van het perceel aan (naam, adres, telefoonnummer) en -indien relevant- van de aanvrager. Indien sprake is van vervanging van drainage of beregeningsput of veedrinkput graag de gegevens over de oude en nieuwe put (boorstaat) aanleveren en aangeven of de bestaande drainage of put intact blijft.

De provincie stelt vervolgens vast of er al een voortoets in de omgeving is uitgevoerd, een voortoets noodzakelijk is of dat u op basis van een eerdere voortoets een natuurvergunning moet aanvragen. Van de provincie hoort u binnen twee weken tot welke optie dit leidt:

 • Geen voortoets noodzakelijk: ga naar 7
 • Voortoets noodzakelijk: ga naar 5
 • Natuurvergunning noodzakelijk
  • Voor een natuurvergunning is uitgebreid onderzoek in de vorm van een Passende Beoordeling noodzakelijk en zijn vaak extra maatregelen nodig om significant negatieve effecten te voorkomen.  Neem eerst contact op met de provincie om te bespreken of een natuurvergunning haalbaar is.

5. Geef opdracht aan een door u te kiezen onafhankelijk (hydrologisch en ecologisch) bureau voor het uitvoeren van een voortoets. De eisen die aan een voortoets worden gesteld kunt u hier lezen. Ook zijn er drie voorbeeld voortoetsen beschikbaar.

6. Stuur de voortoets naar de provincie (vth@drenthe.nl). De provincie laat u binnen vier weken weten of de voortoets toereikend is en of de drainage of beregeningsput zonder natuurvergunning mag worden aangelegd.

 • Natuurvergunning is niet nodig: ga naar 7
 • Natuurvergunning is noodzakelijk: zie 4

7. In dit geval is het volgens de POV toegestaan of is op grond van de Wet natuurbescherming en het Beheerplan van het betreffende Natura 2000-gebied geen natuurvergunning nodig voor de aanleg van drainage, beregeningsput of veedrinkput en mag u deze aanleggen of uitvoeren. Daarbij moet u wel rekening houden met de volgende aandachtspunten en uitzonderingen:

 • Als bij het vervangen van drainagebuizen blijkt dat bestaande drainagebuizen ook nog worden gebruikt, dan is dit een intensivering van de drainage.  Een intensivering van drainage (in de onderzoekszone) is bij voorbaat niet toegestaan, tenzij dit in de voortoets is onderzocht. Zie 5.
 • Bij vervanging van de bestaande beregeningsput of veedrinkput: de bestaande put mag niet blijven bestaan en moet door een daarvoor gecertificeerd bedrijf buiten werking worden gesteld. De afvulstaat van de put moet worden aangeleverd en mag gestuurd worden naar vth@drenthe.nl.
 • Neem voor de aanleg van een beregeningsput en/of drainage vooraf contact op met het waterschap.

8. Aanvragen subsidie / tegemoetkoming kosten. U komt hier voor in aanmerking als u eerst dit stappenplan op de juiste wijze heeft uitgevoerd en de voortoets toereikend is bevonden.