Vergunning voor Natura 2000-activiteit aanvragen


Zonder vergunning mag u geen project uitvoeren welke effect kan hebben op de kwaliteit van een Natura 2000-gebied. Voor elke Natura 2000-gebied is bepaald welke instandhoudingsdoelstellingen gelden. Het project dat u wilt uitvoeren zult u vooraf daaraan moeten toetsten. Als uit die toets blijkt dat u een vergunning nodig heeft (bijvoorbeeld omdat er stikstof bij uw project vrij komt) leest u op deze pagina hoe u die moet aanvragen. Wij raden u aan zich vooraf te laten adviseren over de mogelijkheden om een vergunning te kunnen krijgen, bijvoorbeeld door een (agrarisch) adviseur.

Waar vraagt u de omgevingsvergunning voor een Natura 2000-activiteit aan?

Er zijn twee mogelijkheden.

  • Heeft uw activiteit impact op een Natura 2000-gebied en zijn er verder geen andere omgevingsvergunningen nodig, dan vraagt u bij de provincie een omgevingsvergunning aan voor een 'Natura 2000-activiteit'.
  • Heeft u ook een andere omgevingsvergunning nodig? Dan kunt u ervoor kiezen de vergunning voor de Natura 2000-activiteit ook bij de gemeente aan te vragen. De gemeente vraagt dan de provincie om instemming voor het deel van uw vergunning dat gaat over de invloed op een Natura 2000-gebied. Dit lijkt op de constructie van de verklaring van geen bedenkingen (onder de Wet natuurbescherming). U bent niet verplicht om dit te doen. U kunt altijd “los” een omgevingsvergunning voor een Natura 2000-activiteit aanvragen.

Aanpak

Overleg vooraf met de provincie en eventueel met de gemeente en natuurorganisaties. Dit vergroot de kans dat de provincie uw vergunningsaanvraag goedkeurt. Ook is er dan een kleiner risico dat iemand bezwaar gaat maken tegen uw aanvraag.

Zo vraagt u een vergunning aan:

  • Ga naar het Omgevingsloket.
  • Doe de vergunningcheck.
  • U ziet of u een vergunning moet aanvragen. U kunt dit meteen doen.
  • Log in: 
    • voor uzelf: met DigiD
    • voor een bedrijf: met eHerkenning

Termijn

Voor vergunningen voor activiteiten met gevolgen voor een Natura 2000-gebied geldt de uitgebreide procedure. De openbare uniforme voorbereidingsprocedure houdt in dat we eerst een ontwerpvergunning ter inzage leggen. Gedurende zes weken staat voor één ieder de mogelijkheid open om zienswijzen in te dienen. Vervolgens worden eventuele zienswijzen verwerkt in een definitieve vergunning, die ook zes weken ter inzage ligt. De wettelijke termijn van deze procedure bedraagt een half jaar. De praktijk leert ons dat deze termijn vaak niet gehaald wordt.

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55