Omgevingswet


Vanaf 1 januari 2024 worden 26 wetten voor de fysieke leefomgeving teruggebracht tot 1 moderne landelijke wet: de Omgevingswet. De Omgevingswet bundelt alle wetgeving en regels voor ruimte, wonen, verkeer en vervoer, milieu, natuur en water.

Welke voordelen moet de Omgevingswet opleveren?

  • 1 omgevingswet: minder regels met uiteindelijk meer samenhang.
  • 1 omgevingsloket: regels van gemeenten, provincies en waterschappen op één plek. Snel duidelijkheid of en vergunning of melding nodig is.
  • 1 omgevingsvergunning: ook als er meerdere overheden betrokken zijn en met een kortere aanvraagtermijn.
  • Ruimte voor initiatieven uit de samenleving, mits het past in de omgeving en mits de initiatiefnemer het heeft voorgelegd aan direct betrokkenen.
Omgevingswet @Rob Acket Piktsjers

Omgevingsvisie

In de Omgevingsvisie staat wat de provincie Drenthe belangrijk vindt. De Omgevingsvisie Drenthe is een strategisch plan: het geeft de belangen, ambities, rollen, verantwoordelijkheden en sturing weer. Het geeft het wenselijke beeld van hoe de provincie er in 2030 uit moet zien.

Omgevingsverordening

In de provinciale Omgevingsverordening staan de regels die erbij horen. Gemeenten, waterschappen, particulieren en bedrijven kunnen daar in hun (bestemmings)plannen rekening mee houden.

Andere werkwijze en uitwisseling van kennis

Voor de provincie Drenthe heeft de invoering gevolgen voor het beleid (omgevingsvisie en -verordening), wet- en regelgeving, digitalisering en de samenwerking met partners en inwoners.

De provincie Drenthe en veel gemeenten bereiden zich daarom samen voor op de invoering van de Omgevingswet. Wij vinden het handig om de kennis en ervaring die er is met elkaar te delen. Ook kijken we hoe we de onderlinge samenwerking en de procedures voor inwoners en bestuurders goed en snel kunnen regelen. Provincie, gemeenten, waterschappen, veiligheidsregio, omgevingsdienst en GGD werken daarvoor samen in het Omgevingsplatform Drenthe.