Omgevingswet


Vanaf 1 januari 2022 worden 26 wetten voor de fysieke leefomgeving teruggebracht tot 1 moderne landelijke wet: de Omgevingswet. De Omgevingswet bundelt alle wetgeving en regels voor ruimte, wonen, verkeer en vervoer, milieu, natuur en water.

Met als voordeel:

  • 1 loket namens gemeenten, provincie, rijk, waterschappen en veiligheidsregio
  • Eenvoudig, snel en digitaal aanvragen van vergunningen
  • Samenhang en duurzame ontwikkeling van onze leefomgeving
  • Meer ruimte voor initiatieven uit de samenleving

Voor de provincie Drenthe heeft de invoering gevolgen voor het beleid (omgevingsvisie en -verordening), wet- en regelgeving, digitalisering en de samenwerking met partners en inwoners.

mjj-20190524-tusschenwater-13

Omgevingsvisie

In de Omgevingsvisie staat wat de provincie Drenthe belangrijk vindt. De Omgevingsvisie Drenthe is een strategisch plan: het geeft de belangen, ambities, rollen, verantwoordelijkheden en sturing weer. Het geeft het wenselijke beeld van hoe de provincie er in 2030 uit moet zien.

Omgevingsverordening

In de provinciale Omgevingsverordening staan de regels die erbij horen. Gemeenten, waterschappen, particulieren en bedrijven kunnen daar in hun (bestemmings)plannen rekening mee houden.

Andere werkwijze en uitwisseling van kennis

Behalve de wetgeving verandert ook de manier van werken. De provincie Drenthe en veel gemeenten bereiden zich nu al voor op de invoering van de Omgevingswet. Wij vinden het handig om de kennis en ervaring die er is met elkaar te delen. Ook kijken we hoe we de onderlinge samenwerking en de procedures voor inwoners en bestuurders goed en snel kunnen regelen. Provincie, gemeenten, waterschappen, veiligheidsregio, omgevingsdienst en GGD werken daarom samen in het Omgevingsplatform Drenthe.