Omgevingswet


Vanaf 1 januari 2024 is het zo ver. Eén wet die van alles regelt voor de ruimte waarin we wonen, werken en leven: de Omgevingswet. Met de Omgevingswet combineren we in Nederland 26 wetten voor onze fysieke leefomgeving tot één landelijke wet. Het gaat om regels over milieu, bodem, water, wegen, monumenten, natuur, geluid en (nieuw)bouw. De wet maakt het bijvoorbeeld eenvoudiger om een vergunning aan te vragen en te verlenen.

Wanneer krijgt u met de Omgevingswet te maken?

U krijgt met de Omgevingswet te maken als u iets wilt veranderen in uw leefomgeving. Denk aan het verbouwen van uw huis, het organiseren van een evenement of het plaatsen van een loods naast uw bedrijfspand.

U kunt ook met de Omgevingswet te maken krijgen, als iemand anders iets wil veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld wanneer uw buren een garage willen neerzetten of als een bedrijf in de buurt het kantoor wil vergroten. De Omgevingswet biedt mogelijkheden om uw mening te geven over een verandering in uw leefomgeving.

Wat verandert er?

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:

  • Het Omgevingsloket is het nieuwe loket waar u online een vergunning kunt aanvragen, een melding kunt doen of aanvullende informatie kunt doorgeven.
  • De bestemmingsplannen van uw gemeente worden overgezet naar een omgevingsplan per 1 januari 2024. Dit plan bevat niet alleen informatie over de bestemming, maar ook regels over geluid en bodem. En het omgevingsplan kan ook regels bevatten over energiemaatregelen en duurzaamheid.
  • De Omgevingswet zorgt ervoor dat de overheid sneller beslist op uw vergunningaanvragen. Een korte procedure is het uitgangspunt in de Omgevingswet. De beslistermijn is dan maximaal 8 weken. Daarna is er nog bezwaar en beroep mogelijk. Wanneer uw vergunningaanvraag complex is kan het zijn dat uw aanvraag onder een uitgebreide procedure valt. In dat geval is de beslistermijn langer.

Omgevingsvisie

In de Omgevingsvisie staat wat de provincie Drenthe belangrijk vindt. De Omgevingsvisie Drenthe is een strategisch plan: het geeft de belangen, ambities, rollen, verantwoordelijkheden en sturing weer. Het geeft het wenselijke beeld van hoe de provincie er in 2030 uit moet zien.

Omgevingsverordening

In de provinciale Omgevingsverordening staan de regels die erbij horen. Gemeenten, waterschappen, particulieren en bedrijven kunnen daar in hun (bestemmings)plannen rekening mee houden.

Andere werkwijze en uitwisseling van kennis

Voor de provincie Drenthe heeft de invoering gevolgen voor het beleid (omgevingsvisie en -verordening), wet- en regelgeving, digitalisering en de samenwerking met partners en inwoners.

De provincie Drenthe en Drentse gemeenten bereiden zich daarom samen voor op de invoering van de Omgevingswet. Wij vinden het belangrijk om de kennis en ervaring die er is met elkaar te delen. Ook kijken we hoe we de onderlinge samenwerking en de procedures voor inwoners en bestuurders goed en snel kunnen regelen. Provincie, gemeenten, waterschappen, veiligheidsregio, omgevingsdienst en GGD werken daarvoor samen in het Omgevingsplatform Drenthe.