Omgevingsvisie


De Omgevingsvisie Drenthe is voor Drenthe een centraal visiedocument. De visie formuleert de belangen, ambities, rollen, verantwoordelijkheden en sturing van de provincie in het ruimtelijke domein. Langetermijn doelen op verschillende terreinen zoals ruimtelijke ontwikkeling, verkeer en vervoer, water, wonen, natuur, cultuur worden in de omgevingsvisie met elkaar verbonden.

In de visie zijn vier wettelijk voorgeschreven provinciale planvormen samengenomen:

  • de provinciale structuurvisie op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro);
  • het provinciaal milieubeleidsplan op grond van de Wet milieubeheer (Wm);
  • het regionaal waterplan op grond van de waterwetgeving;
  • het Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan op grond van de Planwet verkeer en vervoer.

Zodra de Omgevingswet in werking treedt, wordt de Omgevingsvisie Drenthe de verplichte provinciale langetermijnvisie voor de fysieke leefomgeving, zoals die door de Omgevingswet wordt voorgeschreven.

Een nieuwe Omgevingsvisie

Samen met inwoners, gemeenten, waterschappen en organisaties werkt de provincie Drenthe aan nieuwe plannen voor de inrichting en het gebruik van onze leefomgeving. Dit gaat over alles wat je ziet, ruikt, hoort en voelt in Drenthe. Hoe zorgen we ervoor dat ons landschap, ondanks alle veranderingen, net zo aantrekkelijk blijft? Hoe houden we rekening met klimaatverandering, de overgang naar duurzame energie, de veranderingen in het landelijk gebied en de uitdagingen op het gebied van economie, mobiliteit en wonen? Om hier antwoord op te geven en de ruimte zo rechtvaardig mogelijk te verdelen, zijn keuzes nodig voor de lange termijn. Richting 2030 en 2050, met zelfs een doorkijkje richting 2100. In de Omgevingsvisie leggen we hoofdlijnen, ambities en doelen vast.

Omgevingsvisie 2022

De Omgevingsvisie Drenthe 2022 is op 28 september 2022 vastgesteld. Daarmee is de Omgevingsvisie uit 2018 weer bij de tijd gebracht. Aanpassing was nodig omdat er sinds 2018 veel nieuw beleid is vastgesteld. Dit is verwerkt in de kaarten en teksten van de Omgevingsvisie 2022. Hierin zijn ook enkele aanpassingen gedaan om te kunnen voldoen aan de eisen van de Omgevingswet en is met redactionele aanpassingen de leesbaarheid verbeterd.

In de Omgevingsvisie 2022 is nieuw beleid voor bedrijventerreinen en grote ruimtevragers, zoals distributiecentra en datacenters opgenomen en wordt  de nieuwvestiging en uitbreiding van geitenhouderijen tegengegaan. Daarnaast is besloten de Omgevingsvisie jaarlijks te actualiseren.

Documenten en links

De Omgevingsvisie staat in een digitale kaart op ruimtelijkeplannen.nl. Daar kunt u klikken op het gebied dat uw interesse heeft. Bekijk de Omgevingsvisie Drenthe 2022 op Ruimtelijkeplannen.nl, NL.IMRO.9922.ogvDrenthe2022-VA01

Beleidsregel Zon

De Beleidsregel Zon is een nadere uitwerking van het huidige omgevingsbeleid voor de aanleg van zonneparken in Drenthe. Met deze beleidsregel kan beter worden gestuurd op de ruimtelijke kwaliteit van zonneparken.