Beleidsregel Zon


De Beleidsregel Zon is een nadere uitwerking van het huidige omgevingsbeleid voor de aanleg van zonneparken in Drenthe. Met deze beleidsregel kan beter worden gestuurd op de ruimtelijke kwaliteit van zonneparken. De vertaling van deze ruimtelijke kwaliteit is verder uitgewerkt in 'Zonneakkers Drenthe-handreiking landschappelijke inpassing'  ‘Zonnewijzer biodiversiteit-handreiking voor de aanleg en beheer van groen op zonnevelden en handreiking voor participatie bij zonne- en windparken.

Handreikingen

Zonneakkers in Drenthe

De handreiking ‘Zonneakkers in Drenthe’ (pdf, 28 MB) biedt een overzicht van ontwerpprincipes met concrete instructies en inspirerende voorbeelden voor maatwerk bij de aanleg van zonneparken. De handreiking laat ook zien dat ruimtelijke kwaliteit verder gaat dan beleving. Het beperkt zich niet tot schaal en maat, afstand, zichtbaarheid en dergelijke belevingsaspecten. Ruimtelijke kwaliteit gaat ook over het creëren van meerwaarde door het benutten van mogelijkheden tot bijvoorbeeld landschapsherstel, dubbel ruimtegebruik, verbetering van bodemkwaliteit of recreatief medegebruik

Zonnewijzer Biodiversiteit

In de handreiking ‘Zonnewijzer biodiversiteit’ (pdf, 4.1 MB) is vooral uitgewerkt hoe biodiversiteit versterkt kan worden door maatregelen bij aanleg en beheer van zonneakkers. Aan de hand van voorbeelden laat de handreiking zien dat niet alleen de rand, die het meest in het oog valt, maar ook het vlak benut kan worden voor andere functies. Het geeft ook aandachtspunten ter vergroting van draagvlak en voor praktische uitvoering.

Participatie bij zonne- en windparken

In samenwerking met gemeenten en maatschappelijke partners is de handreiking participatie bij zon- en windparken Drenthe (pdf, 3.1 MB) opgesteld. De handreiking is bedoeld om initiatiefnemers van zonne-en windparken te stimuleren om omwonenden te informeren, te betrekken en gezamenlijk te kijken naar mogelijkheden om lokaal eigendom vorm te geven en financieel te participeren. Er wordt daarom ook onderscheid gemaakt tussen procesparticipatie en financiële participatie met de omgeving.

  • Bij procesparticipatie gaat het om de inhoudelijke betrokkenheid van de omgeving bij het besluitvormingsproces voor het project.
  • Bij financiële participatie investeert de omgeving in het project en/of ervaart de voordelen van de opbrengsten van het project.

De handreiking bevat ook een beleidskader. Daarin wordt aangegeven wat er in het participatieverslag over het proces en financiële participatie aan de orde moet komen bij het realiseren van een zonne-of windpark.