Passende Beoordeling


Wanneer er wel sprake is van een hydrologisch of mogelijk significant negatief effect zal een natuurvergunning moeten worden aangevraagd. Nader onderzoek in de vorm van een Passende Beoordeling zal moeten uitwijzen of significant negatieve effecten voorkomen kunnen worden. Een Passende Beoordeling bestaat tenminste uit:

  • Beoordelen reikwijdte van de effecten;
  • Hydrologische randvoorwaarden grondwaterafhankelijke habitattypen of subtypen op basis van literatuurgegevens;
  • Bepalen huidige staat van instandhouding op basis van literatuur.

Op grond van de Passende Beoordeling wordt beoordeeld of significante effecten worden uitgesloten en of een natuurvergunning kan worden afgegeven voor het project.