Eisen voortoets


Deze pagina is niet meer actueel en zal op korte termijn worden aangepast.
Aan een voortoets worden een aantal eisen gesteld. Een voortoets voor een beregeningsput en/of drainage kent een hydrologisch en een ecologisch deel. Een voortoets kan worden uitgevoerd door een bureau met hydrologische en ecologisch expertise. Hieronder zijn de eisen voor het hydrologische deel en ecologische deel van de voortoets voor het bureau aangegeven.

Hydrologische deel

  • Een voortoets bevat een hydrologische berekening (analytisch met een twee lagen-oplossing of numeriek)
  • Schematische weergave van de ondergrond op basis van recente gegevens zoals Regis 2.2;
  • Beschouwing van de drainageweerstand op basis van watervoerendheid van oppervlaktewater;
  • Bepalen effect op de grondwaterstand van het freatische pakket (boven het keileem) en stijghoogte watervoerende pakket van 2 cm of groter;
  • Bepaling van het effect op de kwel groter dan 0,1 mm/dag.
  • Opnemen kaart met kwetsbare habitattypen.
  • Indien een nieuwe drainage naast/bovenop een oude drainage wordt geplaatst, dient het effect van de gezamenlijke drainage te worden onderzocht.

Er is sprake van een hydrologisch effect als bij een kwetsbaar habitattype de grondwaterstand meer dan 2 cm verlaagt of de kwel 0,1 mm/dag afneemt.

Ecologische deel

De aanleg en het gebruik van een beregeningsput of drainage kan mogelijk leiden tot overige effecten zoals geluid, licht, optische verstoring, trilling en verontreiniging. Ook kan het in gebruik nemen van een beregeningsput leiden tot stikstofdepositie. In de voortoets dient getoetst te worden of de overige effecten als gevolg van het project kunnen leiden tot significant negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen. Als het verdrogingseffect op de rand van het Natura 2000-gebied groter is dan 2 cm of de kwel meer dan 0,1 mm/dag afneemt, dan dient hiervoor een Passende Beoordeling te worden opgesteld.

Voorbeelden van voortoetsen

Er zijn drie voorbeeld voortoetsen beschikbaar: