Drainage en beregening


Tijdens droogte en tekort aan regen kunt u als agrariër behoefte hebben aan beregening met grondwater om verdroging van gewassen te voorkomen. Om grondwater te kunnen onttrekken is het noodzakelijk om een beregeningsput te slaan. Tevens kan het ook voorkomen dat een perceel te nat is. Er is dan behoefte aan ontwatering. Het plaatsen van een drainage kan dan uitkomst bieden. Het plaatsen van een beregeningsput en/of drainage kan effect hebben op kwetsbare natuur in Natura 2000-gebieden. Hieronder vindt u informatie over welke acties vereist zijn voordat u begint met het plaatsen of vervangen van een drainage of beregeningsput. Er zijn verschillende regels van toepassing waarvoor verschillende partijen verantwoordelijk zijn.

Natura 2000-gebieden

Het is op dit moment en gedurende langere tijd niet mogelijk beregeningsputten en/of drainages te plaatsen op percelen die liggen in de onderzoekszones van Natura 2000-gebieden. Dit zijn zones waarbinnen de provincie niet kan uitsluiten of een nieuwe drainage en/of beregeningsput invloed heeft op een nabijgelegen Natura 2000-gebied. Hoe nu en in de toekomst om te gaan met beregeningsputten en/of drainages in deze zones is in afwachting van nieuw beleid.

Onderzoekszone

Elk te plaatsen beregeningsput en/of drainage moet worden getoetst op effecten op een Natura 2000-gebied. Dit zou ertoe leiden dat élke agrariër die een put of drainage wil plaatsen in Drenthe een hydrologisch onderzoek zou moeten doen. De onderzoekszone voorkwam dit. De onderzoekszones zijn in 2016 ingesteld om duidelijkheid te bieden voor agrariërs. Initiatieven binnen deze zone moeten rekening houden met verdrogingseffecten op natuur. Buiten deze zones verwachten wij geen effecten.

De natuurdoelanalyses (NDA's) maken nogmaals inzichtelijk dat verdroging een knelpunt is in droogtegevoelige Natura 2000-gebieden. Dit heeft invloed op de aanleg/ingebruikname van een nieuwe drainage en/of beregeningsput. De provincie is verantwoordelijk te voorkomen dat verdere verdroging optreedt in Natura 2000-gebieden en ziet dat in de onderzoekszones bij aanleg/ingebruikname van een nieuwe beregeningsput en/of drainage niet uit te sluiten is dat negatieve effecten optreden. Het is daarom momenteel niet mogelijk de drainage en/of beregeningsput te plaatsen in de onderzoekszone.

Buiten de onderzoekszones blijft het in principe mogelijk drainages / beregeningsputten te plaatsen. Het is dan wel noodzakelijk te toetsen of dit valt binnen een grondwaterbeschermings-, waterwingebied en/of gebied met verbod op diepe boring. Dit kunt u controleren op de kaart op de website:

https://www.provincie.drenthe.nl/drainage-beregening/

Wat kunt u verwachten

De mogelijkheden voor drainage en beregening rond Natura 2000-gebieden worden naar verwachting meegenomen in het Drents Programma Landelijke Gebied. In een gebiedsproces kan per gebied worden bepaald welke maatregelen nodig zijn om de natuurdoelen te halen. Het omgaan met drainage en beregening zal daar een onderdeel van zijn. De verwachting is dat er op z'n vroegst rond de zomer van 2025 meer duidelijkheid is. Dit betekent dat daarna pas nieuw beleid geschreven kan worden.

Wilt u grondwater gebruiken voor beregening of draineren?

Dan is het belangrijk om te weten of de locatie binnen een gebied ligt met een bijzondere bescherming of in de nabijheid van een Natura 2000-gebied:

Hieronder vindt u een stappenplan waarin u kunt onderzoeken of beregening of drainage mogelijk is op de locatie en of er vervolgstappen nodig zijn.

Wanneer kunt u een tegemoetkoming in de kosten aanvragen?

Voor een voortoets voor een locatie in een van de onderzoekszones kunt u een vergoeding van de provincie Drenthe krijgen. Afhankelijk van het type toets bedraagt de vergoeding maximaal 3.000 euro of 5.000 euro. De regeling kent een jaarlijks subsidieplafond van 50.000 euro. Doorloop onderstaand stappenplan om te kijken of u recht heeft op de tegemoetkoming.