Begroting, voorjaarsnota en jaarstukken


Op deze pagina kunt u de begroting van de provincie Drenthe vinden. Ook vindt u hier andere financiële documenten zoals bestuursrapportages en jaarstukken.

Uitgelicht

Deze Voorjaarsnota 2019 is voorbereid gedurende de vorming van een nieuw college na de Statenverkiezingen in 2019. Dit betekent dat de Voorjaarsnota een beleidsarm karakter heeft. De concrete uitwerking van het coalitieakkoord “Drenthe, mooi voor elkaar!” zal plaatsvinden in het kader van de Begroting 2020.

De Jaarstukken 2018 bestaan uit het jaarverslag (programmaverantwoording en paragrafen) en de jaarrekening (het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en de balans). Voor de indeling is de opzet van de Begroting 2018 gevolgd waarin 8 programma’s zijn opgenomen

Hiernaast kunt u de Rapportage Europese projecten downloaden. U heeft verzocht meer inhoudelijk inzicht te geven in de projecten die wij met Drentse en Europese middelen financieren.

In de laatste begroting van deze bestuursperiode onderstreept het college van Gedeputeerde Staten het belang van samenwerken om Drenthe mooier en beter te maken. Het college constateert dat de investeringen die in de afgelopen jaren in gang zijn gezet, meer en meer vorm krijgen en steeds zichtbaarder vruchten afwerpen

De Bestuursrapportage is de inhoudelijke en financiële verantwoording over de uitvoering van het beleid en de Begroting 2018 aan Provinciale Staten.

Mede dankzij de zich herstellende economie, de toegenomen werkgelegenheid en het aantrekken van investeringen in dorpen en steden, ontwikkelt Drenthe zich goed. Dat constateert het college van gedeputeerde staten in de Voorjaarsnota 2018.

De Bestuursrapportage is de inhoudelijke en financiële verantwoording over de uitvoering van het beleid en de Begroting 2018 aan Provinciale Staten. In tegenstelling tot de Begroting kijkt deze rapportage dus vooral terug en bevat het een begrotingsactualisatie voor 2018 en indien nodig meerjarig.

De provincie Drenthe heeft het afgelopen jaar afgesloten met een positief resultaat van 3,3 miljoen euro. Dat blijkt uit de Jaarstukken 2017, die vandaag naar Provinciale Staten zijn verzonden.

De Bestuursrapportage is de inhoudelijke en financiële verantwoording over de uitvoering van het beleid en de begroting 2017 aan Provinciale Staten.

Geheel in lijn met het nieuwe motto ‘Doen zit in onze natuur’ zet het college van Gedeputeerde Staten in 2018 in op het realiseren van ambities en uitvoeren van plannen. Plannen, die samen met partners zijn gemaakt en waarvoor middelen beschikbaar zijn gesteld.

De Bestuursrapportage is de inhoudelijke en financiële verantwoording over de uitvoering van het beleid en de begroting 2017 aan Provinciale Staten.

Het college van gedeputeerde staten wil de positieve beweging die de economie heeft ingezet een extra stimulans geven. In de Voorjaarsnota stelt het college daarom voor om de Investeringsagenda nog eens uit te breiden met een bedrag van 25,5 miljoen euro.

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de beschikbare Drentse middelen zoveel mogelijk ten goede komen aan een ondernemende en dynamische Drentse samenleving waarin iedereen meetelt? Die vraag drijft ons steeds opnieuw.

Met deze Tweede Bestuursrapportage 2016 laten we zien waar we staan met de uitvoering van ons beleid en de besteding van bijbehorende middelen.  Het gaat om de stand van zaken tot en met juli dit jaar.

Hoewel het over het geheel genomen beter gaat in Nederland, geldt dat niet voor iedereen. Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe wil zich er samen met gemeenten en andere partners voor inzetten dat iedereen in Drenthe het beter krijgt door nog meer te investeren in de Drentse samenleving.

Nieuws over financiën

Er zijn helaas geen resultaten.

Investeringsagenda

Met de investeringsagenda wil het college een veelvoud van middelen van derden verkrijgen voor toekomstgerichte investeringen in Drenthe. Het motto “Doen zit in onze natuur” komt duidelijk terug in de manier waarop we in Drenthe met elkaar werken aan toekomstgerichte projecten in het kader van de Investeringsagenda.

Eerdere begrotingen

Begrotingen, jaarstukken en bestuursrapportages van 2016 en eerder kunt u vinden in ons webarchief.