De provinciale organisatie


De provincie Drenthe heeft zo’n zeshonderd mensen in dienst. Deze ambtenaren werken binnen en buiten het provinciehuis.

Ambtenaren zijn op verschillende locaties aan het werk. Meestal zijn ze te vinden in het provinciehuis. Ze maken plannen en ze adviseren en ondersteunen de gedeputeerden bij hun werk. Het resulteert in nota's, beleidsplannen, verordeningen en besluiten. Als Gedeputeerde Staten of Provinciale Staten het beleid hebben goedgekeurd, zorgen de ambtenaren ervoor dat het beleid wordt uitgevoerd.

In het veld

Sommige ambtenaren werken buiten het provinciehuis. De werkzaamheden zijn heel verschillend. Denk aan het stevig maken van waterkanten of het opruimen van vervuiling. Of aan het controleren met een meetbus op geluidsoverlast. Ze zoeken ook regelmatig inwoners op om te praten over nieuwe plannen.

De directeur-secretaris

De directeur-secretaris (DS) is de hoogste ambtenaar van het provinciehuis. Hij is de belangrijkste adviseur van het college van Gedeputeerde Staten. De DS zorgt ervoor dat de besluiten van het college door de ambtelijke organisatie worden voorbereid en uitgevoerd. De handtekening van de DS staat, samen met die van de commissaris van de Koning, op alle belangrijke brieven van de provincie.

Statengriffie

De Statengriffie ondersteunt het Drents parlement. De inzet van de griffie is erop gericht dat het Drents parlement als volksvertegenwoordiging en controleur van het college zo goed mogelijk zijn werk kan doen. Dat doet de griffie vanuit een zelfstandige positie. De Statengriffier draagt de verantwoordelijkheid voor het team.

De Statengriffie stelt het Drents parlement in staat:

  • Actief betrokken te zijn bij de Drentse samenleving. Hiervoor organiseert de griffie werkbezoeken, Gast van de Staten, jongerendebatten en statenontmoetingen;
  • Zichtbaarder en bekender te worden onder de inwoners van de provincie, door eigen communicatiebeleid;
  • Een eigen positie in te nemen ten opzichte van het college van GS. Hiervoor doet de griffie bijvoorbeeld (panel-)onderzoek en ondersteunt de griffie verschillende statenwerkgroepen;
  • De eigen agenda te bepalen, door bijvoorbeeld het doen van onderzoek en het organiseren van masterclasses en statenontmoetingen;
  • Een doeltreffende controle uit te voeren op de uitvoering van beleid en op de financiële huishouding van de provincie. Hiervoor doet de griffie bijvoorbeeld onderzoek en maakt zij oplegnotities bij beleidsvoorstellen voor de staten.

Daarnaast organiseert de Statengriffie de officiële vergaderingen van de Statencommissies en Provinciale Staten, de vergaderingen van verschillende statenwerkgroepen, regelt zij de benodigde faciliteiten, verzorgt de griffie de agenda’s van vergaderingen en de daarvoor benodigde interne afstemming en verzorgt zij de communicatie over vergaderingen en besluiten via website, sociale media en persberichten.