Natura 2000-gebieden


Deze pagina is niet meer actueel en zal op korte termijn worden aangepast

Op de kaart Natura 2000 kunt u zien of het perceel waar u grondwater wilt gebruiken in de onderzoekszone, bufferzone of in het Natura 2000-gebied valt.

Verdroging natuur voorkomen

In de omgeving van natuurgebieden kan de onttrekking van grondwater via drainagebuizen of voor beregening tot gevolg hebben dat het gebied verdroogt. Daarom mag u niet zomaar grondwater onttrekken op een perceel in de omgeving van een natuurgebied. Het kan zijn dat u een natuurvergunning nodig hebt voor deze activiteiten. Dit is vastgesteld in de Wet natuurbescherming.

In de beheerplannen voor de Natura 2000-gebieden staat hoe dit geregeld is.

Voortoets

Binnen bepaalde gebieden rondom Natura 2000-gebieden, bent u verplicht voorafgaand aan de aanleg een voortoets te laten uitvoeren. De provincie Drenthe heeft die gebieden vastgesteld. Binnen deze gebieden moet altijd een onderzoek uitgevoerd worden naar het effect van drainage of beregening op de natuurwaarden van het betreffende Natura 2000-gebied.

De kosten die u moet maken voor dit onderzoek, kunt u achteraf (deels) vergoed krijgen, door een subsidie aan te vragen. Een voorwaarde hiervoor is dat u vooraf bij ons bekend maakt (vth@drenthe.nl) dat u voornemens bent om een voortoets uit te laten voeren. De provincie zal u dan berichten of een voortoets daadwerkelijk nodig is.

Buiten de onderzoekszone, bufferzone en Natura 2000-gebieden is een voortoets niet nodig omdat er geen effecten te verwachten zijn op de natuurwaarden. U hoeft dan geen natuurvergunning aan te vragen voor gebruik van grondwater. Indien u al een bestaande beregeningsput en/of drainage heeft welke is aangelegd voor 1 november 2015 en is gemeld bij de provincie, dan mag u onder voorwaarden deze zonder het uitvoeren van een voortoets vervangen.

Wanneer moet u een voortoets uitvoeren?

U moet vooraf een voortoets laten uitvoeren als u drainage of beregening wilt toepassen:

  • Binnen een Natura 2000-gebied
  • Binnen het gebied dat door de provincie Drenthe is aangewezen als onderzoekszone/bufferzone rondom Natura 200-gebieden

Let op!

U mag de drainage of beregening pas aanleggen als u van de provincie Drenthe een positieve schriftelijke reactie op de voortoets heeft ontvangen.

Doel van de voortoets:

Vaststellen of er een significant negatief effect op kan treden door het uitvoer van drainage of beregening.

Wie voert de voortoets uit:

De voortoets moet worden uitgevoerd door een hydrologisch en ecologisch adviesbureau. Dit bureau zorgt voor een hydrologische en een ecologische analyse van het gebied waar u wilt draineren of beregenen. Tevens zijn AERIUS-berekeningen nodig voor de gebruiksfase van een beregeningsput. In sommige gevallen is een uitgebreide ecologische analyse in de vorm van een Passende Beoordeling vereist.

Inzenden:

De voortoets moet verstuurd worden naar: vth@drenthe.nl.

Reactietermijn:

U ontvang binnen vier weken na inzenden van de voortoets een reactie van ons op uw voortoets.

Mogelijke reacties op de toets:

  • De voortoets is niet afdoende. Wij vragen u om aanvullingen; of
  • De onttrekking van grondwater blijkt niet nadelig te zijn voor de natuur. U heeft geen natuurvergunning nodig en kunt de gemelde activiteiten uitvoeren.
  • De onttrekking van grondwater is wel nadelig voor de natuur. U dient nader ecologisch onderzoek uit te laten voeren in de vorm van een Passende Beoordeling. Dit onderzoek zal uit moeten wijzen of significant negatieve effecten worden voorkomen. U zult een natuurvergunning moeten aanvragen.