Natura 2000


De zorg voor het behoud van natuurgebieden van internationaal belang is een taak van Europa, het Rijk en van de Provincie. Er zijn in Drenthe veertien natuurgebieden die deel uitmaken van een Europees netwerk van natuurgebieden waar diersoorten en plantensoorten voorkomen die belangrijk zijn voor de biodiversiteit. Dit netwerk heet Natura 2000.

Natura 2000-beheerplan Leekstermeergebied

Gedeputeerde Staten hebben op 27 juni 2023 het Natura 2000-beheerplan Leekstermeergebied vastgesteld. In het beheerplan is opgenomen wat de instandhoudingsdoelen zijn voor de typen natuur en dier- en plantensoorten die de Rijksoverheid voor dit gebied heeft vastgesteld.

Natura 2000 natuurdoelen

De Rijksoverheid legt vast welke natuurgebieden worden aangewezen als Natura 2000-gebied en welke natuurdoelen hiervoor gelden. Op deze wijze worden de Europese verdragen (o.a. de Vogel- en Habitatrichtlijn) in Nederland geïmplementeerd. Op de website Natura 2000  staan de natuurgebieden in Drenthe die behoren tot het Natura 2000 netwerk. Per Natura 2000-gebied wordt bepaald welke typen natuur en dier- en plantensoorten behouden moeten blijven of meer ontwikkelingskansen moeten krijgen. Dit gebeurt via de instandhoudingsdoelen. Hoe deze natuurdoelen behaald worden is vastgelegd in Natura 2000-beheerplannen.

Beheerplannen voor Natura 2000-gebieden

De voortouwnemer (meestal de Provincie) stelt per provinciaal Natura 2000-gebied in afstemming met belanghebbenden zoals beheerders, gemeenten, waterschappen, ondernemers en milieuorganisaties een beheerplan op. In een beheerplan staat onder andere welke maatregelen nodig zijn om de natuur duurzaam te bewaren en waar nodig te herstellen. De beheerplannen zijn zes jaar geldig. Voordat de beheerplannen verlopen, worden ze geëvalueerd en wanneer nodig geactualiseerd of eenmalig met maximaal zes jaar verlengd.

Concept-Natuurdoelanalyses

In opdracht van het ministerie van LNV maken alle provincies gebiedsprogramma’s als onderdeel van het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Op 1 juli 2023 moet de eerste versie van het Drentse gebiedsprogramma klaar zijn. Als onderdeel daarvan heeft de provincie de wettelijke taak om natuurdoelanalyses te maken. Een natuurdoelanalyse beschrijft hoe het gaat met de natuur in een gebied, of en welke problemen er zijn en in welke richting maatregelen nodig zijn om de natuur gezond te maken.

Natura 2000-gebieden in de provincie Drenthe

Bargerveen

Het Bargerveen is het enige restant van formaat van het oorspronkelijke Bourtangermoor. Dat immense veengebied was ooit 170.000 hectare groot en liep door tot ver in Duitsland.

Drents-Friese-Wold

Het Nationaal Park Drents-Friese Wold is het grootste bosgebied van Nederland na de Veluwe. Het aangewezen gebied is 7.466 ha groot en een zeer afwisselend geheel met stuifzanden, heidevelden, vennen, loofbossen en beken.

Drentsche-Aa

Het Drentsche Aa-gebied is een van de laatste gave beekdalen van ons land. Het bestaat uit oud karakteristiek Drents cultuurlandschap met graslanden, bossen, houtwallen, akkers en heide.

drouwenerzand

Het Drouwenerzand is een relatief hooggelegen heide- en stuifzandgebied op de flank van de Hondsrug. Vanaf het hoogste punt op 18 meter hoogte is een groot deel van het Hunzedal te overzien.

Dwingelderveld

Nationaal Park Dwingelderveld is beroemd van vanwege de uitgestrekte heide en de vele veentjes. Het heide- en bosgebied vormt een waardevol onderdeel van het oude Drentse esdorpenlandschap.

Elperstroom

Het gebied Elperstroom vormt de bovenloop van de Beilerstroom op de westelijke flank van de Hondsrug. Het natuurterrein ligt in het kenmerkende esdorpenlandschap tussen Elp en de boswachterijen van Grolloo en Schoonloo

Fochteloërveen

Het Fochteloërveen is een uitgestrekt natuurgebied (2.599 ha) op de grens van Drenthe en Friesland. Vanaf de uitzichttoren bij Ravenswoud krijgt de bezoeker een immens uitzicht over het vrijwel boomloze veengebied.

Holtingerveld

De Havelterberg is vanuit het noorden al ver van ver zichtbaar. Deze heuvel is dan ook het meest in het oog springende onderdeel van het natuurgebied Holtingerveld (1.782 ha).

Leekstermeer

Het Natura 2000-gebied Leekstermeer is 1.557 ha groot. De kern, het Leekstermeer, is een ondiepe plas op de grens van Groningen en Drenthe. Het gebied ligt op de overgang van het relatief hoge Drents plateau en het laagveengebied van de provincie Groningen.

Mantingerbos

Ten noorden van Mantinge ligt een eeuwenoud bos, het Mantingerbos. Hier vlakbij ligt het al even oude Thijnsbosje. Deze twee bossen vormen samen een complex van bossen op een ongestoorde bosbodem.

Mantingerzand

Het Mantingerzand is een 788 hectare groot natuurgebied tussen Mantinge en Nieuw-Balinge. Dit gebied bestaat voor een groot deel uit voormalige landbouwgronden die door eigenaar Natuurmonumenten zijn ingericht voor de ontwikkeling van natuur.

Norgerholt

Ten zuiden van Norg ligt het Norgerholt, een zeer bijzonder loofbos. Het bos is een goede representant van de karakteristieke oude Drentse loofbossen met oude eiken en veel hulst.

Witterveld

Het Witterveld is een heide- en hoogveengebied ten zuidwesten van Assen. Het gebied (482 ha) maakte in het verleden onderdeel uit van de uitgestrekte Smildigervenen die ooit grote delen van noordwest-Drenthe en aangrenzend Fryslân bedekten.

Zuidlaardermeergebied---Foto-provincie-Groningen---Hans-Hut

Het Zuidlaardermeer is een natuurlijk meer op de grens van Drenthe en Groningen. Het werd oorspronkelijk gevoed met grondwater van het Drents plateau.

Vergunning voor activiteiten

Wanneer u activiteiten, plannen of projecten in of rondom Natura 2000-gebieden wilt uitvoeren, moet u mogelijk  een vergunning aanvragen. Dit geldt ook voor projecten die niet in of vlakbij een Natura 2000-gebied plaatsvinden, maar waarbij wel effecten op het gebied te verwachten zijn, zoals lawaai of extra stikstof. Stikstof kan zich over grotere afstanden verspreiden en neerslaan in een Natura 2000-gebied. Dit heeft een negatief effect op een groot deel van de beschermde natuurwaarden van het gebied. Ook voor deze projecten moet u mogelijk een vergunning aanvragen. Het Rijk is het bevoegd gezag voor bepaalde activiteiten die provincie-overstijgend zijn, hoofdinfrastructuur en energievoorziening. Voor al het overige is de Provincie het bevoegd gezag.

Natura 2000-gebieden en luchtvaart

Natuurgebieden zijn voor mensen van belang voor ontspanning. Er ligt een spanningsveld tussen recreanten die daar ontspanning zoeken in de sfeer van rust en ruimte, en de groep die juist actieve ontspanning zoekt. Luchtvaartactiviteiten in natuurgebieden kunnen storend werken op de beleving van ‘rust en ruimte’ zoekende recreanten.