Natuur

Burgvollen Gasteren 11-06-12 (34)

Drie nationale parken, veertien Natura 2000-gebieden en een gevarieerd landschap. Drenthe is rijk aan natuur. Dat levert een prettig leefklimaat op, niet alleen voor mens, maar ook voor veel bijzondere planten en dieren. De provincie Drenthe ziet natuur als haar kernkapitaal, dat zij goed wil beschermen, herstellen en ontwikkelen.

Wet natuurbescherming

Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. Vanaf dat moment regelt de provincie de bescherming van Natura 2000 gebieden, dier- en plantensoorten en bossen via deze wet. Zij geeft hiervoor vergunningen en ontheffingen af.

Biodiversiteit
Natuurinformatie
button_natuurnetwerk
Natura 2000
Faunabeheer
Natuurbeheerplan
Nationale parken en natuurparken
Natuur van Drenthe
Kaart Wet Ammoniak en veehouderij
Projecten