Voortgangsrapportage natuurkwaliteit Drenthe 2019


De provincies werken aan natuur van voldoende omvang en van een goede kwaliteit. Zo kunnen we de achteruitgang van onze biodiversiteit stoppen en verder versterken. In de landelijke Voortgangsrapportage Natuur (VRN) informeren de provincies de minister over de verplichtingen die zij zijn aangegaan in het Natuurpact. In deze voortgangsrapportage natuur Drenthe staat de  stand van zaken van de natuurkwaliteit in de provincie Drenthe. Deze notitie geeft een lokale inkleuring van het hoofdstuk ‘Kwaliteit’ van de landelijke rapportage.

Een aantal conclusies uit het rapport op een rij:

  1. De (herstel)maatregelen die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd om de natuur in onze N2000-gebieden te versterken hebben effect. Zo worden in deze gebieden inmiddels meer typisch Drentse soorten en zeldzame Rode Lijst soorten waargenomen.
  2. Verdroging, verzuring en vermesting vormen nog altijd een bedreiging voor onze natuurgebieden en de effectiviteit van beheer- en inrichtingsmaatregelen. Met name in droge heide en heischrale graslanden is verbetering van de milieuomstandigheden nog niet in zicht.
  3. Er is een duidelijk verschil zichtbaar in natuurkwaliteit (en de mate van ontwikkeling) tussen gebieden met en zonder beheer, zowel binnen als buiten de NNN. De afname in beheerde gebieden is geringer; plaatselijk is zelfs enige verbetering zichtbaar, met name in onze Natura 2000-gebieden. De afname van biodiversiteit en mi­lieukwaliteit in het agrarisch cultuurlandschap is overduidelijk.
  4. Ondanks licht herstel vraagt de natuurkwaliteit nog grote aandacht. In natuurgebieden lijkt de afname van biodiversiteit te stabiliseren, maar in het agrarisch gebied is nog sprake van een afname. Het natuurbeleid dringt de afname van biodiversiteit terug, maar nog onvoldoende om de totale afname in biodiversiteit tegen te houden.