Monitoring


Het Rijk en de provincies hebben samen afspraken vastgelegd over natuur in Nederland in het Natuurpact. Deze afspraken gaan bijvoorbeeld over de realisatie van een robuust natuurnetwerk waarin dieren zich vrij kunnen bewegen en ontwikkelen: het Natuur Netwerk Nederland. Maar in het natuurpact staat ook hoe de provincies invulling geven aan de biodiversiteitsdoelen van de Europese Unie en hoe er met de stikstofproblematiek wordt omgegaan. De provincie Drenthe heeft vervolgens beleid opgesteld om deze afspraken na te komen.

Belang van monitoring

We willen natuurlijk weten of ons beleid het gewenste effect heeft. Daarom meten we de effecten van het beleid. Bij monitoring worden deze metingen geanalyseerd en brengen we verslag uit over de voortgang van het nationale Natuurnetwerk en de behaalde natuurkwaliteit. Uit de verslagen moet blijken of de ingezette middelen en instrumenten succesvol zijn geweest. Zo blijft de provincie constant in gesprek over het behalen van de gestelde doelen en wat de voortgang is van het natuurpact. In het kort kunnen we door monitoring:

  1. het natuurbeleid evalueren;
  2. de informatie geven die hoort bij onze wettelijke taken;
  3. veranderingen en trends opsporen die relevant zijn voor ons natuurbeleid.

Het Europese, Nationale en Drentse natuurbeleid speelt op verschillende niveaus. Het gaat over gebieden, over planten en over diersoorten, binnen en ook buiten de Drentse natuurgebieden. Monitoring is daardoor ook divers. Het verschilt per gebied of doel dat we met de monitoring willen bereiken.

Natura 2000

In Natura 2000-gebieden, onze gebieden met de meest karakteristieke natuur, wordt gemonitord of de doelen die vanuit de Europese Unie gesteld zijn worden behaald. Als de planten en dieren in de Natura 2000-gebieden negatieve effecten ondervinden van stikstofneerslag dan wordt er extra beleid uitgevoerd om deze stikstofgevoelige natuur in stand te houden. Zie ook de pagina stikstof.

Natuur Netwerk Nederland

In Drenthe zijn niet alle natuurgebieden Natura 2000 gebieden. Natuurgebieden die buiten de Natura 2000-gebieden vallen worden samen het Natuur Netwerk Nederland genoemd. Binnen dit natuurnetwerk monitort de provincie volgens afspraken die zijn gemaakt in het Stelsel Natuur en Landschap. Omdat dieren en planten niet alleen in natuurgebieden leven, monitort de provincie Drenthe ook in het zogeheten buitengebied volgens afspraken binnen het Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer.

Wet Natuurbescherming

Diersoorten die beschermd worden door de Wet Natuurbescherming worden gemonitord met soort specifiek onderzoek. De regel is dat dieren die door de wet natuurbescherming worden beschermd duurzaam in stand moeten blijven, en daarom moet de provincie weten bij bijvoorbeeld nieuwe plannen, of er geen afbreuk wordt gedaan aan de instandhouding van een bijzondere diersoort.

Tot slot wordt er gemonitord op de effecten van het milieu op de natuur in Drenthe. Hierbij wordt er onder andere gekeken naar de ver-thema’s; verzuring, vermesting en verdroging.

Samenwerking

Monitoren doet de provincie niet alleen, maar monitoring wordt uitgevoerd in een samenwerkingsverband tussen de provincie, terreinbeheerders, waterschappen en onderzoeksbureaus. Buiten het professionele netwerk bestaat er in Drenthe een uitgebreid netwerk van vrijwilligers die inventarisaties uitvoeren.

We zijn blij mee en trots op ons prachtige Drenthe en iedereen die eraan werkt en met monitoring houden we dit graag in stand.


Rapportage Drentse korstmossen

Sinds 1991 worden in Drenthe korstmossen onderzocht om te zien hoe het gaat met het milieu en de aanwezige soorten. In 2022 gebeurde dit voor de zesde keer. Het onderzoeksrapport is nu beschikbaar.