Natuurnetwerk Nederland


Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is een landelijk netwerk van natuur- en agrarische gebieden met een speciale natuurkwaliteit. Het netwerk bestaat zowel uit afzonderlijke natuurgebieden als uit verbindingszones die deze natuurgebieden met elkaar verbinden.

Het ontwerpbesluit NNN-kaart 2022 heeft van 29 april 2022 tot en met 9 juni 2022 ter inzage gelegen. In reactie hierop hebben wij 36 zienswijzen ontvangen. Naar aanleiding hiervan hebben Gedeputeerde Staten het besluit NNN-kaart 2022 op enkele onderdelen aangepast en op 6 september 2022 vastgesteld. Tegen dit besluit kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

De afgelopen 25 jaar is veel geïnvesteerd in het behoud van de biodiversiteit door de aanleg van het NNN. Binnen dit gebied liggen onder andere de veertien Drentse Natura 2000-gebieden: natuur van internationale allure. Hier zijn flinke inspanningen verricht voor verbeteren van de natuur, waarmee goede resultaten zijn bereikt. De verdere achteruitgang in biodiversiteit is hierdoor helaas nog niet gestopt.

De provincie heeft een belangrijke rol in het beschermen en ontwikkelen van het NNN en de Natura 2000-gebieden. Wilt u meer weten over het uitvoeringsprogramma voor natuurrealisatie en -inrichting van NNN en Natura 2000-gebieden, neem kijk dan op de website van het programma Natuurlijk Platteland. Over de Natura 2000-gebieden kunt u hier informatie vinden.