Natuurnetwerk Nederland


Drenthe herbergt vele bijzondere natuurgebieden. Van uitgestrekte heidevelden en bossen tot fraaie beekdalen en het aantrekkelijke kleinschalige cultuurlandschap rond de dorpen en op landgoederen. De buitengewone natuur in Drenthe willen we doorgeven aan volgende generaties en robuuster maken voor de toekomst. Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) helpt ons daarbij.

Natuurnetwerk Nederland

Het NNN is het landelijk netwerk van bestaande natuurgebieden, in te richten natuurgebieden en agrarische gebieden met belangrijke natuurwaarden. Het netwerk bestaat zowel uit afzonderlijke natuurgebieden als uit verbindingszones die deze natuurgebieden met elkaar verbinden. Agrarische bebouwing, woonerven, recreatieterreinen en sportvelden kunnen opgenomen zijn in het NNN als ze voor een groot deel omsloten worden door natuur en/of ecologische waarden hebben.

Door middel van het NNN werken wij aan behoud en bescherming van de biodiversiteit en treffen wij maatregelen om de leefgebieden van soorten in Drenthe te verbeteren. Met behulp van natuurbeheer willen we de kwaliteit van de aanwezige natuur in stand houden of verbeteren. Ook de Natura 2000-gebieden zijn onderdeel van het NNN. Op deze pagina kunt u zien waar in Drenthe we het natuurnetwerk ontwikkelen.

Het netwerk verbindt natuurgebieden met elkaar, zodat planten en dieren meer kans krijgen om zich te verspreiden en voort te planten. Dit helpt om de diversiteit aan soorten in stand te houden en de natuur de ruimte te geven om mee te bewegen met een veranderend klimaat.

Natuurpact

In het Natuurpact uit 2013 hebben provincies en het Rijk afgesproken landelijk 80.000 hectare nieuwe natuur te realiseren in 2027. De ontwikkelopgave uit het Natuurpact maakt onderdeel uit van het NNN. In Drenthe was de ontwikkelopgave voor nieuwe natuur 13.600 hectare, waarvan we nog 6.488 hectare moeten realiseren (1-1-2023).

Bossenstrategie

In 2022 is de Drentse Bomen- en Bossenstrategie vastgesteld. De provincie Drenthe wil de kwaliteit van de bestaande Drentse bossen verbeteren én heeft de ambitie om het bos met 3.700 hectare uit te breiden. Het streven is om ruim de helft, zo’n 2.000 hectare te realiseren binnen het NNN; de andere 1.700 hectare zal daarbuiten een plek krijgen. Deze extra inspanningen zijn nodig om de Drentse bomen en bossen goed door te geven aan volgende generaties.

Ontwerpbesluit NNN-Kaart 2024

Jaarlijks stelt de provincie de NNN-kaart vast. De actualisatie is nodig voor het verwerken van kleine wijzigingen. Voor een deel zijn dit wijzigingen uit het ontwerp-Natuurbeheerplan. Voor het andere deel gaat het om kleine correcties ter actualisatie van de kaart. Deze wijzigingen hebben geen invloed op de afspraken uit het Natuurpact en de Drentse Bomen- en Bossenstrategie.

Op de kaartviewers hiernaast kunt u zien welke gebieden in Drenthe op dit moment onderdeel zijn van Natuurnetwerk Nederland (NNN) en welke wijzigingen wij in 2024 willen vaststellen. Het ontwerpbesluit NNN-kaart 2024 ligt van 12 april 2024 tot en met 23 mei 2024 ter inzage. U kunt zienswijzen indienen op de wijzigingen t.o.v. de NNN-kaart van 2022.

Uw perceel binnen NNN

Het kan voorkomen dat u bij het bekijken van de NNN-kaart ziet dat uw perceel binnen de NNN-begrenzing valt. Dan is het goed te weten dat het huidige toegestane gebruik van de gronden is vastgelegd in het omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan). De NNN-begrenzing heeft hier geen invloed op. Pas wanneer de bestemming van grond gewijzigd wordt, moet er getoetst worden aan de regels van het NNN.

Uitleg intekening van het NNN

Voor het maken van kaarten gebruiken we een topografische kaart als basis. Een topografische kaart geeft het landelijk gebied beter weer dan een kadastrale kaart. De begrenzing van deze topografische kaart kan daarom wat afwijken ten opzichte van de kadastrale kaart.

Ruimtelijke ontwikkelingen in uw buurt

Wilt u op de hoogte blijven van ruimtelijke ontwikkelingen in uw buurt? Dan kunt u zich aanmelden voor de service ‘berichten over uw buurt’ van overheid.nl via: https://www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.