Zuidlaardermeer


Het Zuidlaardermeer is een natuurlijk meer op de grens van Drenthe en Groningen. Het meer en omgeving werd oorspronkelijk gevoed met zowel grondwater van het Drents plateau als door oppervlaktewater afkomstig van de Hunze. Deze veenbeek mondt uit in het meer.

Het Natura 2000-gebied bestaat uit het Zuidlaardermeer zelf met zijn omringende oeverlanden, natte bossen en rietvelden, en een deel van de polders ten noorden en noordwesten van het meer. Hierin is ook een deel van het Foxholstermeer en het Drentse Diep gelegen.

Het open landschap rond het Zuidlaardermeer vormt een contrast met het meer kleinschalige landschap op de aangrenzende Hondsrug in het westen en het bewoningslint aan de rand van de Veenkoloniën in het oosten. Op de flank van de Hondsrug verdicht het landschap zich enigszins door de moerasbosontwikkeling in de verlande petgaten (moerasjes die ontstaan zijn nadat men vroeger turfgroef), kleine natte bosjes en houtwallen hoger op de flank.

Aan de zuid- en westzijde zijn de oeverlanden van het meer grotendeels bebost geraakt met elzen. De oostkant van het meer is vrijwel boomloos. Opvallend zijn de uitgestrekte rietlanden aan vooral de noord- en oostzijde van het meer, van belang voor tal van moerasvogels zoals rietzanger en kleine karekiet.
De polders zijn voor een groot deel heringericht ten behoeve van natuur en zijn erg rijk aan vogelsoorten. Zo broedt de zeearend in een van de bosjes en is het gebied rijk aan weidevogels. Bovendien zijn de open wateren en de moerassen in de polder van groot belang voor de geoorde fuut en de witwangstern.

Aanwijzing

Het Natura 2000-gebied is 2087 hectare groot. Het gebied is in 2000 aangemeld bij de Europese Unie en is in 2013 definitief aangewezen als Natura 2000-gebied. De provincie Groningen is verantwoordelijk voor het opstellen van het beheerplan.

Habitattypen

Er zijn geen habitattypen aangewezen, maar alleen een aantal vogelsoorten.

Broedvogels

  • A021 Roerdomp
  • A056 Slobeend
  • A119 Porseleinhoen
  • A295 Rietzanger

Niet-broedvogels

  • A037 Kleine zwaan
  • A039 Toendrarietgans
  • A041 Kolgans
  • A050 Smient

Beheer en inrichting

In het recente verleden heeft er natuurherstel plaatsgevonden van de oeverlanden aan de oostzijde. Daardoor zijn de rietlanden veel vitaler geworden. Ook zijn er weer oeverlanden gemaaid, goed voor de moerasflora met onder andere dotterbloem en moeraslathyrus. De graslanden in het noordelijk deel worden gemaaid en begraasd.