Concept-Natuurdoelanalyses


De provincie heeft de wettelijke taak om natuurdoelanalyses te maken. Een natuurdoelanalyse beschrijft hoe het gaat met de natuur in een gebied, of en welke problemen er zijn en in welke richting maatregelen nodig zijn om de natuur gezond te maken.

Concept-natuurdoelanalyses klaar

In Drenthe stellen we voor 11 Natura 2000-gebieden een concept-natuurdoelanalyse op.

Acht van de elf zijn op 9 mei 2023 door Gedeputeerde Staten aangeboden aan de Ecologische Autoriteit voor toetsing. De andere drie documenten leverden we aan voor 1 juli 2023 bij de Ecologische Autoriteit. We noemen het een concept-natuurdoelanalyse, omdat de Ecologische Autoriteit deze eerst nog toetst. Pas na een reactie van de Ecologische Autoriteit en de verwerking ervan, worden de concept-natuurdoelanalyses definitief. We gebruiken de concept-natuurdoelanalyses bij de gebiedsgerichte aanpak voor het behalen van de doelen op het terrein van natuur, stikstof, klimaat en waterkwaliteit.

Natuurdoelen niet gehaald

In de concept-natuurdoelanalyses zien we dat de natuurdoelen voor een groot deel van de Drentse Natura 2000-gebieden de komende jaren nog niet gehaald kunnen worden. Stikstofdepositie is één van de grootste knelpunten. Ook moet het watersysteem in de natuur verbeterd worden. Dit volgt uit veldwaarnemingen over de natuur en de prognoses van stikstofdepositie voor nu en de toekomst op basis van berekeningen.

Effect op vergunningverlening

Met de kennis van nu, is het voorlopig niet mogelijk om te vergunnen op basis van extern salderen. Er geldt geen algehele vergunningenstop. Dit biedt de mogelijkheid om in gevallen waar extern salderen niet aan de orde is in individuele gevallen een beoordeling te maken over het al dan niet af kunnen geven van een vergunning. Daarnaast heeft de uitkomst van de natuurdoelanalyses invloed op de aanleg/ingebruikname van nieuwe drainages en/of beregeningsputten in de buurt van verdrogingsgevoelige Natura 2000-gebieden. Zie voor meer informatie: Drainage en beregening - Provincie Drenthe.

Natura 2000-gebieden

Drenthe kent twaalf stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Voor elf daarvan is de provincie Drenthe voortouwnemer: Bargerveen, Drentsche Aa, Drents Friese Wold & Leggelderveld, Drouwenerzand, Dwingelderveld, Elperstroom, Fochteloërveen, Holtingerveld, Mantingerbos, Mantingerzand en Norgerholt.

Het Witterveld is eigendom van defensie. Het Rijksvastgoedbedrijf stelde de concept-natuurdoelanalyse voor het Witterveld op. Deze is, net als de andere concept-natuurdoelanalyses, terug te lezen op deze pagina.

Wanneer komt de Ecologische Autoriteit met een advies?

De Ecologische Autoriteit komt in 2024 met een advies per gebied over de concept-natuurdoelanalyses. Voor enkele Drentse gebieden is het advies al beschikbaar op www.ecologischeautoriteit.nl.
Afhankelijk van het advies wordt een planning opgesteld voor het verwerken van de adviezen, voordat de documenten definitief worden gepubliceerd.

Meting bescherming natuurgebieden

Benieuwd hoe de provincie Drenthe volgens de landelijke methodiek meet hoe de natuur in Drenthe ervoor staat? Bekijk dan dit filmpje.