Concept-Natuurdoelanalyses


In opdracht van het ministerie van LNV maken alle provincies gebiedsprogramma’s als onderdeel van het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Op 1 juli 2023 moet de eerste versie van het Drentse gebiedsprogramma klaar zijn. Als onderdeel daarvan heeft de provincie de wettelijke taak om natuurdoelanalyses te maken. Een natuurdoelanalyse beschrijft hoe het gaat met de natuur in een gebied, of en welke problemen er zijn en in welke richting maatregelen nodig zijn om de natuur gezond te maken.

8 van 11 concept-natuurdoelanalyses klaar

In Drenthe stellen we voor 11 Natura 2000-gebieden een concept-natuurdoelanalyse op.

Acht van de elf zijn op 9 mei door Gedeputeerde Staten aangeboden aan de Ecologische Autoriteit voor toetsing. Voor de zomer leveren we de ander drie documenten aan bij de Ecologische Autoriteit. We noemen het een concept-natuurdoelanalyse, omdat de Ecologische Autoriteit deze eerst nog toetst. Pas na een reactie van de Ecologische Autoriteit en de verwerking ervan, worden de concept-natuurdoelanalyses definitief. We gebruiken de concept-natuurdoelanalyses bij de gebiedsgerichte aanpak voor het behalen van de doelen op het terrein van natuur, stikstof, klimaat en waterkwaliteit.

Natuurdoelen niet gehaald

In de concept-natuurdoelanalyses zien we dat de natuurdoelen voor een groot deel van de Drentse Natura 2000-gebieden de komende jaren nog niet gehaald kunnen worden. Stikstofdepositie is één van de grootste knelpunten. Ook moet het watersysteem in de natuur verbeterd worden. Dit volgt uit veldwaarnemingen over de natuur en de prognoses van stikstofdepositie voor nu en de toekomst op basis van berekeningen.

Effect op vergunningverlening

Met de kennis van nu, is het voorlopig niet mogelijk om te vergunnen op basis van extern salderen. Er geldt geen algehele vergunningenstop. Dit biedt de mogelijkheid om in gevallen waar extern salderen niet aan de orde is in individuele gevallen een beoordeling te maken over het al dan niet af kunnen geven van een vergunning.

Natura 2000-gebieden

Drenthe kent twaalf stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Voor elf daarvan is de provincie Drenthe voortouwnemer: Bargerveen, Drentsche Aa, Drents Friese Wold & Leggelderveld, Drouwenerzand, Dwingelderveld, Elperstroom, Fochteloërveen, Holtingerveld, Mantingerbos, Mantingerzand en Norgerholt.

Het Witterveld is eigendom van defensie. Het Rijksvastgoedbedrijf stelde de concept-natuurdoelanalyse voor het Witterveld op. Deze is, net als de andere concept-natuurdoelanalyses, terug te lezen op deze pagina.

Wanneer komt de Ecologische Autoriteit met een advies?

De Ecologische Autoriteit zal rond de zomer met een advies komen over de concept-natuurdoelanalyses. Afhankelijk van het advies wordt een planning opgesteld voor het verwerken van de adviezen, voordat de documenten definitief worden gepubliceerd.

Bekijk of download de concept-natuurdoelanalyses in de kolom hiernaast.