Gebieden met bijzondere bescherming


Gebieden rondom de locaties waar grondwater wordt gewonnen hebben de status van beschermingsgebieden op basis van de Provinciale Omgevingsverordening (POV). De bescherming is bedoeld om activiteiten en stoffen te weren die een nadelige invloed kunnen hebben op de kwaliteit van het grondwater en het oppervlaktewater. Zie voor meer informatie de toelichting van de POV.

Er zijn drie typen gebieden met een bijzondere bescherming:

  1. Waterwingebieden
  2. Grondwaterbeschermingsgebieden
  3. Gebieden met een verbod op diepe boringen

U kunt via deze kaart onderzoeken of uw perceel in een gebied valt met een bijzondere bescherming.

Binnen deze vier typen gebieden mogen geen nieuwe beregeningsputten worden aangelegd. Voor drainage zijn geen regels gesteld in de POV.

Indien u al een bestaande beregeningsput (hieronder verstaan we een put die geplaatst is voor 2010 en gemeld is bij het waterschap) heeft mag u deze onder voorwaarden vervangen. Neem contact op met de provincie voor nadere informatie.