Begroting, voorjaarsnota en jaarstukken


Op deze pagina kunt u de begroting van de provincie Drenthe vinden. Ook vindt u hier andere financiële documenten zoals bestuursrapportages en jaarstukken.

Uitgelicht

Gedeputeerde Staten hebben de Begroting 2021 ter vaststelling toegestuurd aan Provinciale Staten. De inhoudelijke bespreking van de provinciale begroting was op 28 oktober 2020 in de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie en op 11 november 2020 in Provinciale Staten.

Gedeputeerde Staten leggen in de Bestuursrapportage 2020 verantwoording af over de voortgang van de gemaakte begrotingsafspraken en leggen Provinciale Staten de 6e Begrotingswijziging 2020 ter vaststelling voor. Provinciale Staten bespreken de Bestuursrapportage 2020 op woensdag 30 september 2020.

Het college van Gedeputeerde Staten heeft de Voorjaarsnota 2020 vastgesteld. In de Voorjaarsnota 2020 presenteert het college het actuele financieel perspectief voor de provincie Drenthe en het daaruit voortvloeiende financieel kader voor de Begroting 2021. Provinciale Staten bespreken de Voorjaarsnota 2020 op 1 juli 2020.

De inkomsten en uitgaven van de provincie Drenthe zijn in 2020 keurig met elkaar in balans. Dat blijkt uit de Begroting 2020, die het college van GS vandaag heeft gepresenteerd. In navolging van de Voorjaarsnota geeft de Begroting een solide financieel beeld van de provincie. H

Deze Voorjaarsnota 2019 is voorbereid gedurende de vorming van een nieuw college na de Statenverkiezingen in 2019. Dit betekent dat de Voorjaarsnota een beleidsarm karakter heeft. De concrete uitwerking van het coalitieakkoord “Drenthe, mooi voor elkaar!” zal plaatsvinden in het kader van de Begroting 2020.

De Jaarstukken 2018 bestaan uit het jaarverslag (programmaverantwoording en paragrafen) en de jaarrekening (het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en de balans). Voor de indeling is de opzet van de Begroting 2018 gevolgd waarin 8 programma’s zijn opgenomen

Hiernaast kunt u de Rapportage Europese projecten downloaden. U heeft verzocht meer inhoudelijk inzicht te geven in de projecten die wij met Drentse en Europese middelen financieren.

Investeringsagenda

Met de investeringsagenda wil het college een veelvoud van middelen van derden verkrijgen voor toekomstgerichte investeringen in Drenthe. Het motto “Doen zit in onze natuur” komt duidelijk terug in de manier waarop we in Drenthe met elkaar werken aan toekomstgerichte projecten in het kader van de Investeringsagenda.

Eerdere begrotingen

Begrotingen, jaarstukken en bestuursrapportages van 2016 en eerder kunt u vinden in ons webarchief.