Nieuwe Drostendiep


Het stroomgebied Drostendiep in Zuidoost-Drenthe heeft meerdere functies in de regio. Het gebied is onder andere belangrijk voor de plaatselijke landbouw en de natuurontwikkeling in het lagergelegen beekdal. Doordat het klimaat verandert, kan in korte periode veel neerslag vallen of juist droogte ontstaan. De herinrichting van het Drostendiep zorgt voor een klimaatbestendig watersysteem, natuurontwikkeling en goed waterbeheer voor de landbouw en de natuur met ook kansen voor recreatie in het gebied.

Op dit moment wordt in het stroomgebied gewerkt aan opgaven die horen bij de Kaderrichtlijn Water en het Natuurnetwerk Nederland. We werken aan herstel van de waterhuishouding van de bovenloop (van de Huismaten tot aan de Broeklanden). De Broeklanden is ook aangewezen als waterbergingsgebied. Ook water knelpunten van de Ooster- en Westermars worden door functiewijziging en herinrichting opgelost. Functiewijziging maakt het mogelijk dat de beek weer vrij kan meanderen en dat er een hoger waterpeil tot stand komt. Hierdoor krijgen planten en dieren meer ruimte om te leven.

Partners

Initiatiefgroep Drostendiep (agrarische ondernemers), Natuurmonumenten, Waterschap Vechtstromen, Gemeente Coevorden, Stichting Het Drentse Landschap, Agrarische Natuur Drenthe

Beheer

Vereniging voor Natuurmonumenten, Stichting Het Drentse Landschap

Meer informatie

Bekijk de website van Waterschap Vechtstromen voor meer informatie over de herinrichting van het gebied. Ook de initiatiefgroep Drostendiep heeft een website met veel informatie: Stroomgebied Drostendiep.

Foto's: Phil Nijhuis