Vergunning aanvragen?


Om te beoordelen of uw evenement zonder vergunning of ontheffing op grond van de omgevingsvergunning flora- en fauna- activiteit door kan gaan is het in de meeste gevallen noodzakelijk om de volgende onderzoeken uit te (laten) voeren:

Stikstofberekening Voortoets naar overige effecten Quickscan flora- en fauna- activiteit.

Voortoets – overige effecten

Zodra een evenement dichtbij (circa 500 meter) of in een Natura 2000-gebied plaatsvindt, moet er ook getoetst worden of het evenement leidt tot nadelige effecten op het Natura 2000-gebied als gevolg van ‘overige effecten’. Denk hierbij aan invloeden zoals geluid, licht en optische verstoring. Wij verzoeken u om in een voortoets te onderzoeken of het evenement van invloed kan zijn op de instandhoudingsdoelen (aangewezen soorten en habitattypen) van het betreffende Natura 2000-gebied. Wij vragen om hierbij ook rekening te houden met de aanwezigheid van en de effecten op de niet-broedvogels in de buurt van het evenement.

Indien het evenement tot mogelijk significante negatieve effecten leidt op de instandhoudingsdoelen van een Natura 2000-gebied zal de initiatiefnemer voor het project een passende beoordeling (een ander onderzoek) moeten opstellen en een omgevingsvergunning Natura 2000-activiteit moeten aanvragen. Daarin moet verzekerd zijn dat significante effecten door het evenement worden uitgesloten, bijvoorbeeld door geluid- of lichtschermen te plaatsen.

Quickscan flora- en fauna- activiteit

Om te onderzoeken of uw evenement conflicten veroorzaakt met de omgevingsvergunning flora- en fauna- activiteit, dient er een Quickscan flora- en fauna- activiteit uitgevoerd te worden door een ecologisch deskundige van een onafhankelijk adviesbureau. Uit deze quickscan kan het volgende blijken:

  1. Er zijn geen gevolgen voor beschermde soorten (evenement kan door gaan)
  2. Er dienen aanvullende mitigerende maatregelen genomen te worden (zoals het verleggen van een route)
  3. Er dient aanvullend onderzoek uitgevoerd te worden voor specifieke beschermde soorten
  4. Het evenement kan in de huidige vorm en tijdspad niet doorgaan omdat er een verbod op grond van de omgevingsvergunning flora- en fauna- activiteit wordt overtreden

Een onafhankelijk ecologisch adviesbureau is op de hoogte van wat er in een quickscan verplicht vermeld en onderzocht dient te worden voor uw situatie. Ecologische adviesbureaus vindt u op de website van Netwerk Groene Bureaus.

Provinciale Omgevingsverordening

Wij adviseren u de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe (POV) te raadplegen. Zo kunt u te maken krijgen met stiltegebieden en grondwaterbeschermingsgebieden. Binnen stiltegebieden is het organiseren van evenementen, die leiden tot geluidsoverlast, niet toegestaan. Binnen grondwaterbeschermingsgebieden, die zijn aangewezen ter bescherming van drinkwaterwinning, geldt voor het organiseren van evenementen een zorgplicht.

Termijnen vergunning en ontheffing

Als blijkt uit de onderzoeken dat u voor het evenement een vergunning of ontheffing nodig heeft, dan moet u laten onderzoeken of deze verleend kan worden. Daarvoor moeten er vaak aanvullende gegevens aangeleverd worden en moet u rekening houden met een lange voorbereidingsprocedure.

Om te voorkomen dat er bij het indienen van een aanvraag gegevens ontbreken, kan er een vooroverleg aangevraagd worden zodra u de onderzoeksresultaten heeft. Bel voor het inplannen van een vooroverleg naar de provincie Drenthe (zie contactgegevens hiernaast). Als tijdens het vooroverleg blijkt dat voor uw evenement een vergunning op basis van de omgevingsvergunning flora- en fauna- activiteit noodzakelijk is, kan deze bij de provincie aangevraagd worden.

Omgevingsvergunning Natura 2000-activiteit

Het aanvragen van een omgevingsvergunning Natura 2000-activiteit is een lang proces. De behandeling van een aanvraag zal vaak 24 weken of langer duren. Voor meer informatie over de proceduretermijnen verwijzen wij u naar de pagina over het aanvragen van een omgevingsvergunning Natura 2000-activiteit.

Ontheffing

De behandeling van een aanvraag voor een ontheffing kan 20 weken duren. Voor meer informatie over de procedure en termijnen verwijzen wij u naar de pagina over het aanvragen van een ontheffing soortenbescherming.

Voor een evenement bestaat altijd een alternatieve aanpak waarbij beschermde dieren en planten en hun leefomgeving niet geschaad worden. Om deze reden kan voor een evenement geen ontheffing van de soortenbescherming worden verleend.


Contact

Heeft u vragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen.

Telefonisch: (0592) 36 55 55 (Bereikbaar op werkdagen van 8.30 uur tot 16.30 uur)

Per e-mail: vth@drenthe.nl