Mogelijkheden vergunningverlening wet natuurbescherming


Wie een project start of uitbreidt moet ervoor zorgen dat daarbij niet meer stikstof in de natuur terecht komt dan er al is.

Als bij zo’n activiteit toch stikstof vrijkomt, moet de initiatiefnemer zelf zorgen voor voldoende ‘stikstofruimte’ om een natuurvergunning te kunnen krijgen.

Beleidsregel

Aanvragen voor een vergunning worden getoetst aan de Beleidsregel natuurbescherming Drenthe. De beleidsregel van de provincie geeft aan hoe de provincie omgaat met extern salderen en verleasen. Dit zijn algemene regels die gelden voor alle sectoren.

Mogelijkheden vergunningverlening

Er zijn verschillende mogelijkheden waarmee stikstofruimte kan worden gecreëerd of gebruikt. voor nieuwe activiteiten. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van BIJ12 .

Activiteiten zonder stikstofdepositie (≤ 0,00 mol/ha/j)

U heeft geen natuurvergunning nodig. Berekenen of er geen stikstof vrijkomt bij uw activiteit kan via de AERIUS Calculator.

Intern salderen

U heeft geen natuurvergunning nodig als u intern saldeert. Maar als u uw bedrijf wilt uitbreiden mag de stikstofdepositie niet toenemen. U kunt bijvoorbeeld emissie reducerende technieken installeren die ervoor zorgen dat de uitstoot niet toeneemt. Hierbij kunt u ook denken aan bewezen effectieve maatregelen Proeftuin Natura 2000.  U lost het binnen uw eigen bedrijf op; intern salderen. Berekenen of er geen stikstof vrijkomt bij uw activiteit kan via de AERIUS Calculator.

Extern salderen

Als intern salderen geen oplossing is, dan kunt u bijvoorbeeld (een deel van een) bedrijf opkopen van een ondernemer die stopt. U kunt dan 70% van de stikstofemissie van dat bedrijf overnemen. De overige 30% mag niet ingezet worden voor ontwikkelingen en draagt daarmee bij aan het verlagen van de totale stikstofneerslag. U lost het buiten uw eigen bedrijf op: extern salderen.

Voordat u een aanvraag indient waarbij externe saldering wordt toegepast, dient u van dit voornemen een melding te doen. Stuur een mail naar vth@drenthe.nl.

Verleasen

Als u tijdelijk stikstofruimte nodig heeft, kunt u ook denken aan verleasen. Dit is een tijdelijke vorm van extern salderen, waarbij een natuurvergunning kan worden afgegeven voor een tijdelijke depositie in een beperkte, vooraf afgebakende periode. Dit is mogelijk als de saldogevende activiteit tijdelijk geheel of gedeeltelijk buiten gebruik wordt gesteld. Net als bij extern salderen mag 30% niet ingezet worden voor ontwikkelingen en draagt daarmee bij aan het verlagen van de totale stikstofneerslag. Echter, bij verleasen kan de saldogever, op het moment dat hij zijn stikstofruimte niet meer verleast, weer 100% zelf gebruiken.

Ecologische beoordeling

Als de stikstofuitstoot van uw project heel laag is of tijdelijk is, dan kan een ecologische onderbouwing uitkomst bieden. Als deze beoordeling aangeeft dat er geen significant effect op beschermde natuurgebieden is, is het mogelijk de activiteit uit te voeren. Als er sprake is van stikstofdepositie op reeds overbelaste natuur zal een ecologische beoordeling in de meeste gevallen niet voldoende zijn omdat significante negatieve effecten niet kunnen worden uitgesloten.

ADC-toets

Als u een project wilt starten waarbij de stikstofuitstoot kan leiden tot negatieve effecten voor Natura 2000-gebieden, dan kunt u een ADC-toets uitvoeren om alsnog een vergunning te krijgen. U moet dan aantonen dat er geen Alternatief is, er voor het project een dwingende reden is van groot openbaar belang is, en de schade aan de natuur wordt gecompenseerd. Naar huidig inzicht is de ADC-toets alleen bruikbaar voor een beperkt aantal grootschalige publieke projecten.

Heeft u een vraag over vergunningverlening? Bekijk de veelgestelde vragen op de website van BIJ12.


Factsheets en voorbeelden

Contact

Heeft u vragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen.

Telefonisch: (0592) 36 55 55
Per e-mail: vth@drenthe.nl