Vergunningen en beleidsregels Wnb


Door de uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019 is het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet langer van toepassing. Dit heeft gevolgen voor de vergunningen Wet Natuurbescherming (Wnb).

Nieuwe beleidsregels

Het Rijk en provincies hebben in december 2019 nieuwe afspraken gemaakt over de voorwaarden waaronder een natuurvergunning kan worden verstrekt.

Bedrijven die een nieuw project starten, hun bedrijfsvoering vernieuwen of wijzigen, krijgen mogelijk te maken met deze nieuwe voorwaarden voor het aanvragen van een natuurvergunning.

Uitleg aanvraag natuurvergunning

Salderen

Bedrijven die wel een natuurvergunning nodig hebben, bijvoorbeeld om uit te breiden, hebben twee opties om ervoor te zorgen dat de neerslag van stikstof niet toeneemt: intern salderen en extern salderen.

Intern salderen

Een bedrijf maakt voor uitbreiding of nieuwe ontwikkelingen stikstofruimte vrij op de eigen locatie binnen de vergunde en feitelijk gerealiseerde capaciteit.*

Extern salderen

Een bedrijf neemt stikstofruimte over van een ander bedrijf dat geheel of gedeeltelijk stopt. De beleidsregel regelt dat het bedrijf 70% van de overgenomen stikstofruimte mag benutten, de overige 30% komt ter beschikking van de natuur.

* Hierop zijn uitzonderingen mogelijk

Waarborgen

Op dit moment kunnen we niet altijd een vergunning afgeven. Er wordt gewerkt aan een landelijk stikstofregistratiesysteem, in combinatie met intern/extern salderen. De provincie Drenthe vraagt eerst enkele waarborgen in de uitvoering, zodat onwenselijke situaties worden voorkomen en het platteland leefbaar blijft.