Programmatische Aanpak Stikstof


Herstelmaatregelen in natuurgebieden

De komende jaren werken we aan het uitvoeren van herstelwerkzaamheden in natuurgebieden in Drenthe. Deze werkzaamheden zijn nodig om de natuur te behouden en weerbaar te maken tegen de schadelijke uitstoot van stikstof.

De werkzaamheden bestaan uit het verhogen van het waterpeil, het maaien of begrazen van natuur, het dempen van sloten en het kappen van bomen. Dit zorgt ervoor dat bijzondere planten en dieren meer ruimte krijgen en bedreigde soorten niet verder achteruit gaan.

Natuur in ere hersteld

Natuurgebieden lijden onder stikstof. Stikstof is een voedingsstof voor planten maar te veel zorgt voor onbalans in het voedselaanbod. Sommige plantensoorten gaan hard groeien, waardoor ze andere soorten verdringen. Als we niks doen, groeien de natuurgebieden dicht en verdwijnen er plantensoorten en dieren. Door het afgraven van een deel van de begroeiing en de bodemlaag wordt een teveel aan voedingsstoffen zoals stikstof weggehaald en wordt de natuurlijke balans in het gebied hersteld. Zo kunnen we blijven genieten van de natuur.

In uitvoering

Tot en met 2021 werken terreinbeheerders, provincie en waterschappen aan de uitvoering van herstelmaatregelen in de volgende natuurgebieden: Bargerveen, Holtingerveld, Fochteloërveen, Mantingerzand,Mantingerbos, Dwingelderveld, Drents-Friese Wold & Leggelderveld, Drentsche Aa en Elperstroom. We houden hierbij rekening met de kwetsbare perioden voor flora en fauna gedurende het jaar. Wanneer sprake is van meer omvangrijke werkzaamheden of meer ingrijpende maatregelen wordt dit vooraf met de omgeving besproken. De terreinbeherende organisatie, of dat nu Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Het Drentse Landschap of de Bosgroep is, neemt daarvoor het voortouw. Bij de uitvoering van de maatregelen zal hinder voor de gebruikers zoveel mogelijk worden beperkt.

Afbeelding Kaart


De PAS in het kort

  • De PAS is een samenwerkingverband van Rijk, provincies, natuurorganisaties en ondernemers
  • De PAS zorgt voor vermindering aan stikstofneerslag en voor instandhouding van Europees beschermde natuurtypen en soorten
  • De inhoud van de PAS wordt meegenomen in de beheerplannen voor de Natura 2000 gebieden