Verdeelregels


De vermindering van de uitstoot van stikstof door bronmaatregelen in combinatie met de uitvoering van herstelmaatregelen maken nieuwe economische ontwikkelingen mogelijk. Voorbeeld zijn uitbreiding van de veestapel, aanleg van nieuwe wegen en nieuwe industrieterreinen. Deze ontwikkelingsruimte is niet onuitputtelijk.

De provincie heeft dan ook zogenaamde ‘’verdeelregels’’ vastgesteld om de kans te vergroten dat gedurende de looptijd van een beheerplanperiode (zes jaar) steeds ruimte beschikbaar blijft voor enige economische groei.

De PAS is op 1 juli 2015 in werking getreden. De inhoud van de PAS wordt meegenomen bij het opstellen van de beheerplannen voor de gebieden waarop de PAS betrekking heeft.