Samenwerking


De problematiek van overmatige stikstofdepositie in Natura 2000 gebieden is niet door één provincie alleen op te lossen. Samen met andere provincies en met het Rijk werkt Drenthe daarom aan een oplossing in de zogenaamde ‘’Programmatische Aanpak Stikstof’’, kortweg PAS.

In de PAS worden bronmaatregelen opgesteld die de uitstoot aan stikstof verminderen en worden herstelmaatregelen opgesteld om bedreigde natuurtypen te beschermen.

Omdat we echter niet alle economische ontwikkelingen in Nederland stil willen zetten vloeit een deel van de daling weer terug naar nieuwe economische groei, in PAS-jargon: ‘’ontwikkelingsruimte’’.

De daling gaat daarmee dus iets minder snel. Om echter schade aan de natuur te voorkomen voeren we ook zogenoemde natuurherstelmaatregelen uit. Op deze manier werken Rijk en provincies samen aan een duurzame oplossing voor het stikstofprobleem.

Verdere daling van de stikstofdepositie blijft noodzakelijk om onze waardevolle natuur te behouden.