Maatregelen


Bij bronmaatregelen gaat het om generieke maatregelen voor de landbouw, bijvoorbeeld verdergaande eisen aan stallen, aan gebruik van mest en aan het type voer voor het vee.

Bij herstelmaatregelen gaat het enerzijds om maatregelen die het effect van overbelasting aan stikstof moeten tegengaan, zoals begrazing door schaapskuddes of plaggen, en anderzijds om meer ‘systeemgerichte’ maatregelen waarmee stikstofgevoelige natuurtypen weerbaarder worden tegen stikstof.

Maatregelen om de waterhuishouding te herstellen zijn hiervan in Drenthe het beste voorbeeld. Voor uitvoering van herstelmaatregelen wordt door het Rijk op basis van het enkele jaren geleden tussen staatssecretaris en provincie gesloten Natuurakkoord jaarlijks geld beschikbaar gesteld.

Dit geld wordt nu al ingezet voor bijvoorbeeld vernatting van het Bargerveen.