Commissie leefomgeving is onafhankelijke denktank


De Commissie Leefomgeving (cieL, spreek uit: ‘Ziel’) van de Provincie Drenthe, is een onafhankelijke denktank die vooral inspireert en ideeën aandraagt. Geen lange rapporten maar korte bondige adviezen die passen op een ansichtkaart. Deze commissie heeft een unieke werkwijze, gebaseerd op een breed netwerk en open dialoog. Daarmee is het geen adviescommissie zoals u van adviescommissies gewend bent.

Voorzitter Andries van den Berg licht toe: ‘De vorige adviescommissie gaf nog adviezen gericht op de Fysieke Leefomgeving. Wij hebben hier echt een andere kijk op. Dat ’fysieke’ dekt vandaag de dag de lading niet. De sociale of sociaal-maatschappelijke realiteit is nu heel belangrijk. Daarbij kijk je nadrukkelijk naar zaken als energie, economie en ook bevolkingskrimp. Maar je hebt ook een virtuele realiteit, waarbij je via het internet en sociale mediazaken deelt.

Alles is nu veel meer met elkaar verweven.’ In plaats van ‘’adviezen’’ spreekt de commissie liever over het delen van kennis en het inspireren van elkaar. De samenleving verandert in snel tempo en ambtelijke organisaties als een provincie moeten daarin meegaan. Men moet in staat zijn mensen en organisaties met elkaar te verbinden en daar een goed klimaat voor scheppen.

Wij werken hieraan door te investeren in relaties en wat wij noemen ’de concrete werkelijkheid’. Een provincie maakt vooral beleid wat vaak teveel op zichzelf staat. Het contact met de mensen, de bevolking, dat is waar het ons uiteindelijk om draait. Met onze werkwijze willen wij hier een positieve impuls aangeven.’, aldus Andries van den Berg.

Kennis is overal

In de commissie zitten leden die niet alleen inhoudelijk deskundig zijn en een bepaalde binding met de provincie Drenthe hebben. De leden hebben allen een andere achtergrond, uiteenlopende karakters en kennis. Zij kunnen over grenzen heen kijken, hebben een groot netwerk; in Drenthe, in Nederland, maar ook bijvoorbeeld in Duitsland, een directe buur van Drenthe. In plaats van adviesrapporten, wil de commissie vragen en ingewikkelde experimenten vanuit en in samenspraak met lokale gemeenschappen van een goede start voorzien. Daarbij rekening houdend met de strategie van de provincie. Zij betrekken daarbij ideeën uit de Drentse samenleving, uit Nederland en daarbuiten.

Ansichtkaart voor een goede start

Een vraag die voorgelegd wordt aan de cieL, wordt in de commissie besproken en bediscussieerd. Er wordt eventueel extra informatie gehaald, de commissie gaat op bezoek en laat zich informeren over de situatie. Het advies of de uitkomst wordt vertaald op een ansichtkaart. Geen uitgebreide adviesrapporten maar een korte en bondige kaart voor een goede start van het project.