Betekenis van de stad Groningen voor Drenthe (voorjaar 2018)


Vraag?

De provincie Drenthe is bezig met de revisie van haar omgevingsbeleid en een vraag aan de cieL vanuit de projectgroep die hiermee bezig is was om te kijken naar agglomeratie effecten van de stad Groningen in relatie tot (Noord-Drenthe).

Proces

De cieL heeft dit thema besproken samen met Eddy Diekema, projectleider revisie omgevingsvisie Drenthe.

Uitkomst

De uitkomst is weergeven in een tweetal ansichtkaart. Het is duidelijk dat de stad Groningen een belangrijke functie vervult voor het achterland, waaronder Drenthe. Dit is niet alleen economisch van aard, maar blijkt ook uit de functie van Groningen op sociaal en cultureel gebied (mentale metropool genoemd). Hierbij is het leuk om te zien dat de stad voor iedere levensfase een andere functie heeft. Hierin komt de afstand tot de stad duidelijk naar voren. Noord-Drenthe vervult hierbij de functie als rijk woongebied en recreatief uitloopgebied. Interessant is de conclusie dat er weinig bekend is over de relatie tussen ruimtelijke patronen en mentale behoeften op regionaal schaalniveau.

mentale metropool 4 2018

mentale metropool 3 2018

mentale metropool 2 2018

mentale metropool 1 2018