Aanpak Regionale Energie Strategie, RES (voorjaar 2019)


Vraag?

De cieL is door Brenda Vrieling, betrokken bij het opstellen van de RES voor de provincie Drenthe, gevraagd om mee te denken over de manier waarop het proces om te komen tot een RES zou moeten worden vorm gegeven.

Proces

De cieL heeft dit thema besproken samen met Gjalt Gjaltema en Brenda Vrieling, ????

Uitkomst

De uitkomst is weergeven in een tweetal ansichtkaart. Het is duidelijk dat de stad Groningen een belangrijke functie vervult voor het achterland, waaronder Drenthe. Dit is niet alleen economisch van aard, maar blijkt ook uit de functie van Groningen op sociaal en cultureel gebied (mentale metropool genoemd). Hierbij is het leuk om te zien dat de stad voor iedere levensfase een andere functie heeft. Hierin komt de afstand tot de stad duidelijk naar voren. Noord-Drenthe vervult hierbij de functie als rijk woongebied en recreatief uitloopgebied. Interessant is de conclusie dat er weinig bekend is over de relatie tussen ruimtelijke patronen en mentale behoeften op regionaal schaalniveau.