Interreg


Interreg is een verzamelnaam voor interregionale  subsidieprogramma’s. Doel van deze programma’s is om Europa sterker te maken en de economische verschillen tussen regio’s en lidstaten te verkleinen. Dit gebeurt door het ondersteunen van samenwerkingsprojecten. Regionale overheden, onderwijsinstellingen en ondernemers uit verschillende landen werken samen aan projecten met soortgelijke ambities op verscheidene beleidsterreinen.

Wilt u Europa duurzamer en beter bestand maken tegen klimaatverandering? Of zoekt u samenwerkingspartners om een innovatie uit te rollen? Interreg biedt de mogelijkheid om internationaal samen te werken aan duurzame projecten met een cofinanciering tussen 60% en 80%, afhankelijk van het programma.

Voor 2021-2027 (de zesde Interreg periode) is er een totaalbudget van bijna 10 miljard euro voor alle Interreg-programma’s beschikbaar. Er zijn ongeveer 100 grensoverschrijdende Interreg-programma’s, binnen en buiten de EU, die samenwerken aan de uitvoering van de prioriteiten van het EU-cohesiebeleid. De provincie Drenthe is betrokken bij Interreg Interreg Europe, Noordwest Europa (NWE), Noordzee en Interreg Deutschland-Nederland.

Inhoudelijk sluiten de programma’s NWE, Noordzee en Europe vooral aan bij de Europese Green Deal.

Belangrijke thema’s voor deze programma’s zijn:

  • Klimaatadaptatie
  • Watermanagement
  • Hernieuwbare energie
  • Circulaire economie

Daarnaast blijft innovatie ‘Green & Smart’ een pijler van de programma’s. Bij Noordzee is ook ‘governance’ een aandachtsthema. Interreg Deutschland-Nederland is voornamelijk gericht op grensoverschrijdende (groene) innovatiekracht en het mkb. Daarnaast ligt de focus op samenwerking op andere terreinen, zoals arbeidsmarkt, onderwijs en natuur.

De provincie Drenthe heeft een rijk verleden met grensoverschrijdende samenwerking en een uitstekende staat van dienst in Europees gesubsidieerde projecten. Misschien zijn de posterzuilen in de hal van het provinciehuis u opgevallen? Hierop is te zien bij welke projecten we betrokken zijn (geweest) in de vorige en huidige programmaperiodes, en er komen steeds nieuwe projecten bij! Qua inhoud zijn deze projecten heel divers:klimaat en water, energie, gezondheid en economie, mobiliteit en bereikbaarheid, data en digitalisering. De gemene deler is de focus op duurzaamheid en een toekomstgerichte aanpak m.b.t. de grote maatschappelijke vraagstukken waar we ook als provincie voor aan de lat staan.

Op dit moment is Drenthe betrokken bij het ontwikkelen van meerdere EU-Interregprojecten onder verschillende thema’s, en met de eerste ‘Calls’ zijn ook de eerste successen al binnengehaald. Kijk hieronder naar een overzicht van nieuwe projecten waarin de provincie Drenthe samenwerkt in de periode 2021 - 2027.

Benieuwd naar het aanvraagproces van verschillende Interregprogramma’s, bijvoorbeeld voor een goed projectidee m.b.t. Duitsland of het bredere Noordwest Europa? In de onderstaande video’s wordt uitgelegd hoe u aan de slag kunt.

Projecten 2021-2027

Blue Transition is een samenwerking van 23 partners uit 6 landen. De waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest doen ook mee  - de drie Drentse pilotgebieden zijn in de Drentsche Aa, Zeijen en de Veenkoloniën.

De doelen van Data4All is het ondersteunen van gemeentes en provincies bij effectief databeheer en het omzetten van verzamelde data naar digitale diensten.

EHRIN is gericht op het versterken van samenwerkende ‘governance’ met betrekking tot waterstof. Oftewel, het uitvoeren van beleid, controle, regels en principes - de besturing op langere termijn bij de toekomstige ontwikkelingen in waterstof.

Industrieterreinen en bedrijvenparken zijn potentiële hotspots voor de omschakeling van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie voor wat betreft de productie, distributie en opslag van groene elektriciteit en warmte.

Het project LIHYP (Linking Hydrogen Power Potential) brengt vraag en aanbod van waterstof en belanghebbenden bij elkaar en biedt mogelijkheden voor toekomstige samenwerking.

Meer informatie

Contact

Wilt u meer weten of advies? Of wilt u een projectvoorstel delen? Neem dan contact op met de provincie Drenthe.