Ontheffing aanvragen


Soortenbescherming

Op deze pagina vindt u het formulier voor de aanvraag van een ontheffing van de soortenbescherming, aanvullende informatie als termijnen en kosten, wat u nodig heeft bij de aanvraag en de mogelijkheid om uw aanvraag voor te bespreken met de provincie.

Aanvraagformulieren ontheffing

Knipsel aanvraagformulieren

Vooroverleg

Mogelijk wilt u uw plannen vooraf bespreken met de provincie. Bijvoorbeeld omdat u twijfelt of u voor alle onderdelen een ontheffing nodig heeft. Of omdat u meerdere werkwijzen mogelijk acht, en graag in overleg de beste bepaalt.

Wanneer u vooroverleg wilt, stuur ons dan een e-mail (afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving) via vth@drenthe.nl.

Geef in uw e-mail kort aan dat u vooroverleg wenst, waarop het vooroverleg betrekking heeft, en vermeld duidelijk uw contactgegevens.

Als er al ecologisch onderzoek heeft plaatsgevonden, ontvangen we graag bij de e-mail een kopie van het onderzoeksrapport.

Benodigdheden bij de aanvraag

Aanvraagformulier - Volledig ingevuld en ondertekend

Activiteitenrapport en ecologisch onderzoek - In het activiteitenrapport geeft u nauwkeurig aan waarvoor u ontheffing aanvraagt. Alle kort beantwoorde vragen uit het aanvraagformulier vinden hier hun uitgebreide toelichting. In de praktijk zal voor het opstellen van een activiteitenrapport een ecologisch onderzoek nodig zijn. Vaak worden deze beide rapporten tot één rapport samengevoegd.

Machtigingsverklaring - Doet u de aanvraag voor een ander, zorg dan voor een door beide partijen ondertekende machtigingsverklaring bij de aanvraag.

Legitimatiebewijs en/of uittreksel handelsregister - Voeg bij de aanvraag een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de aanvrager (of degene voor wie wordt aangevraagd) toe. Wanneer de aanvraag plaatsvindt in het kader van beroep of bedrijf, voeg dan ook een (kopie van een) uittreksel toe uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Behandeltermijn

De reguliere termijn voor het afhandelen van uw aanvraag is 13 weken. Deze termijn kan door ons worden verlengd met 7 weken. Als u niet alle gevraagde informatie bij uw aanvraag meestuurt, kan de afhandeling langer duren.

Ontheffing soortenbescherming en omgevingsvergunning

Hebt u voor hetzelfde project ook een omgevingsvergunning van de gemeente nodig, dan kan het handig zijn om beide aanvragen tegelijk te kunnen doen. De aanvraagprocedure van de omgevingsvergunning biedt daartoe de mogelijkheid. De provincie beslist dan nog steeds over uw ontheffingsaanvraag, maar de gemeente is dan uw tussenpersoon/aanspreekpunt. U kunt dan beide aanvragen bij één overheidsinstantie afhandelen.

Over digitaal ondertekenen

Kosten

U betaalt de provincie leges voor het in behandeling nemen van uw aanvraag.