Toezicht en Handhaving


De provincie houdt toezicht op naleving van de Omgevingswet. De informatie op deze pagina gaat over het toezicht op het onderdeel soortenbescherming.

Het toezicht kan globaal in vijf categorieën worden verdeeld:

  • Toezicht naar aanleiding van eigen waarneming van de toezichthouders.
  • Toezicht naar aanleiding van melding van een mogelijke overtreding.
  • Steekproefsgewijs toezicht op alle typen projecten in de buitenlucht die mogelijk beschermde dieren of planten raken.
  • Toezicht op naleving van een verleende ontheffing.
  • Toezicht op uitvoering van werkzaamheden volgens een goedgekeurde gedragscode.

Stilleggen van project wanneer dat verdere schade voorkomt

Onze toezichthouders kunnen een project stilleggen om daarmee (verdere) nadelige gevolgen voor beschermde dieren of planten te voorkomen. Deze maatregel dient om schade te voorkomen en staat dus los van de ernst van de overtreding en de mogelijk goede wil van de overtreder.

Adviserend gesprek

Wanneer de gevolgen van de overtreding nihil zijn en de overtreder blijkt van goede wil, zal vaak een adviserend gesprek volstaan.

Gevolgen ongedaan maken of compenseren

In ernstiger gevallen kan de overtreder worden opgedragen binnen bepaalde tijd de gevolgen van de overtreding ongedaan te maken of te compenseren, mogelijk onder last van een dwangsom.

Strafrechtelijke vervolging mogelijk

Overtreding van de Omgevingswet is strafbaar gesteld in de Wet op de economische delicten. Bij ernstige overtredingen kan het Openbaar Ministerie besluiten tot vervolging over te gaan.