Mantingerzand


Het Mantingerzand is een 788 hectare groot natuurgebied tussen Mantinge en Nieuw-Balinge. Dit gebied, beter bekend onder de naam Mantingerveld, bestaat voor een groot deel uit voormalige landbouwgronden die door eigenaar Natuurmonumenten zijn ingericht voor de ontwikkeling van natuur.

Het hoofddoel van deze ingrepen was de aaneenschakeling van del waardevolle heidegebieden het Hullenzand, het Balinger- en Mantingerzand, Martensplek en het Lentsche Veen tot één groot natuurgebied.

Deze natuurgebieden waren restanten van een uitgestrekt heidegebied, dat in de loop van de 20e eeuw steeds verder is ontgonnen. De vier terreinen hadden ieder afzonderlijk nog een grote natuurkwaliteit, maar zonder door hun geringe omvang behoorlijk onder druk.

mantingerbos_over2

Reden genoeg om de gebieden weer te herstellen tot één groot en bijzonder waardevol natuurterrein.

Zeer opvallend zijn de schitterende jeneverbesstruwelen, die behoren tot de mooiste struwelen van Nederland. Maar ook de droge en natte heide, de vennen en stuifzanden tonen de gevarieerdheid van het gebied.

Bovendien maken enkele oudere loofbossen en een aantal ontginningsbossen deel uit van het Natura 2000-gebied. Beheer en inrichting van het gebied is onder meer gericht op herstel van de waterhuishouding, waardoor vochtige heideslenken weer aan waarde winnen.

In het zogenaamde landarbeiderswetgebied zal het accent liggen op de ontwikkeling van een kleinschalig natuurlandschap met akkers en graslandjes.

Habitattypen

H2310              Stuifzandheiden met struikhei

H2320              Binnenlandse kraaiheibegroeiingen

H2330              Zandverstuivingen

H4010              Vochtige heiden

H5130              Jeneverbesstruwelen

H3160              Zure vennen

H6230              Heischrale graslanden