Onze kroonjuwelen - De Drentse Natura 2000-gebieden


In Nederland heeft het ministerie van Economische Zaken de gebieden aangewezen die in het netwerk thuis horen. In Drenthe zijn dat 14 gebieden.

 1. Bargerveen
 2. Drentsche Aa
 3. Drents-Friese Wold en Leggelderveld
 4. Drouwenerzand
 5. Dwingelderveld
 6. Elperstroom
 7. Fochteloërveen
 8. Holtingerveld
 9. Leekstermeer
 10. Mantingerbos
 11. Mantingerzand
 12. Norgerholt
 13. Witterveld
 14. Zuidlaardermeer

Het stelsel van Natura 2000 gebieden is opgenomen in de Natuurbeschermingswet 1998. Via deze wet waren al vier gebieden beschermd: Meerstalblok (een onderdeel van het Bargerveen), het Witterveld, landgoed Overcingel in Assen en het Elzenbroek bij Roden.

Deze laatste twee gebieden zijn niet opgenomen in het netwerk van Natura 2000, de andere twee wel.

Het college van gedeputeerde staten in de provincie Drenthe heeft de belangrijke verantwoordelijkheid om de Natuurbeschermingswet 1998 in de provincie uit te voeren. Zo is GS verantwoordelijk voor de vergunningverlening op basis van deze wet.

Beheerplannen

Samen met het ministerie van Economische Zaken staat de provincie aan de lat om voor de gebieden beheerplannen op te stellen. Voor twee gebieden ligt dat anders: het ministerie van Defensie maakt een plan voor het oefenterrein Witterveld, terwijl de provincie Groningen verantwoordelijk is voor het plan voor het Zuidlaardermeer.

In de Natura 2000-beheerplannen staan de natuurdoelen voor elk gebied beschreven als instandhoudingdoelstellingen. Om de doelen te bereiken zijn beheer- en inrichtingsmaatregelen nodig.

Ook deze maatregelen staan in het plan uitgewerkt. Verder zijn vastgelegd welke activiteiten en plannen binnen een gebied wel of niet vergunningplichtig zijn.

Kortom, het Natura 2000-beheerplan is bij uitstek het middel om duidelijkheid te scheppen welke plannen uitgevoerd kunnen worden, welke activiteiten mogelijk zijn en welke beheersmaatregelen genomen moeten worden.