Gebiedsgerichte aanpak


De provincie is sinds oktober 2019 met regelmaat in gesprek met vertegenwoordigers van de sectoren landbouw, natuur en bedrijven over de landelijke stikstofontwikkelingen.Vanaf medio 2020 is gestart met een verkenning om samen te werken aan een Drentse (gebiedsgerichte) aanpak, gericht op de middellange termijn (2020-2030).

Aanpak per gebied

Drenthe kent 14 Natura 2000-gebieden, waarvan er 12 stikstofgevoelig zijn. Ieder gebied is anders, waardoor één algemene aanpak niet effectief is. De stikstofopgave vraagt een gebiedsgerichte aanpak. Het is daarbij belangrijk om per gebied te kijken hoe het staat met de natuur, waar de stikstof vandaan komt en welke ruimte nodig is voor gewenste, toekomstige ontwikkelingen (bijvoorbeeld woningbouw).

Gebiedsgerichte aanpak

De gebiedsgerichte aanpak is de werkwijze om:

 • in beeld te brengen wat nodig is.
 • samenhangend maatwerk te leveren in de uitvoering.
 • de landelijke (bron)maatregelen waar mogelijk maximaal in te zetten.

Het is de optelsom van alle maatregelen van het Rijk, provincies, waterschappen en/of gemeenten samen om het stikstofprobleem, en de daarmee samenhangende opgaven rondom Natura 2000-gebieden, aan te pakken en perspectief te geven aan de verbonden sectoren in het gebied.

Fasering

De werkwijze voor de gebiedsgerichte aanpak in Drenthe kenmerkt zich door ‘samen’ en ‘pragmatisch’ waarbij de aanpak gefaseerd wordt opgepakt.

We onderscheiden hierin drie fasen:

 1. Gebiedsverkenningen
 2. Opstellen gebiedsagenda’s
 3. Uitvoering gebiedsgerichte aanpak

1. Gebiedsverkenning

Op dit moment bevinden we ons in de verkennende fase. In deze fase verkennen provincie en partners de gezamenlijke ambitie en voeren we gebiedsverkenningen uit. Het is belangrijk om de situatie per gebied helder en feitelijk in beeld te brengen. We bundelen data en informatie in factsheets en themakaarten. Hierdoor krijgen we zicht op wat we al weten en welke aanvullende gegevens en data nog nodig zijn.

2. Gebiedsagenda's

De volgende stap is het opstellen van de gebiedsagenda’s. In de gebiedsagenda’s staan de opgave per gebied en het voorgestelde uitvoeringsplan.

3. Uitvoering gebiedsgerichte aanpak

De derde fase is de uitvoering van de gebiedsagenda’s. In en rondom Natura 2000-gebieden werken we enerzijds aan het reduceren van de stikstofdepositie en anderzijds aan het creëren van voldoende ontwikkelruimte voor maatschappelijke en economische initiatieven. Waar mogelijk zetten we bronmaatregelen in (om de oorzaak weg te nemen), werken we aan het versnellen en intensiveren van natuurherstel en zetten we in op maatregelen die perspectief bieden voor landbouw en bedrijven.


Doelen aanpak stikstof

 1. Verminderen van de stikstofdepositie op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden.
 2. Robuuste natuur ten behoeve van een gunstige staat van instandhouding.
 3. Economische ontwikkelruimte en perspectief voor bedrijven.

Uitgangspunten aanpak

 • Samen en pragmatisch aan de slag met een aanpak van en voor Drenthe.
 • Helder en haalbaar doel en tijdspad.
 • Slimme verbindingen leggen met andere opgaven