Gebiedsgerichte aanpak


De provincie is sinds oktober 2019 in gesprek met vertegenwoordigers van de sectoren landbouw, natuur en bedrijven over de landelijke stikstofontwikkelingen. Dat doen we onder andere met een Bestuurlijke Tafel Stikstof.

Medio 2020 is gestart met een verkenning om samen te werken aan een Drentse (gebiedsgerichte) aanpak, gericht op de middellange termijn (2020-2030).

De aanpak

Drenthe kent 14 Natura 2000-gebieden, waarvan er 12 stikstofgevoelig zijn. Ieder gebied is anders, waardoor één algemene aanpak niet effectief is. De stikstofopgave vraagt een gebiedsgerichte aanpak. Het is daarbij belangrijk om per gebied te kijken hoe het staat met de natuur, waar de stikstof vandaan komt en welke ruimte nodig is voor gewenste, toekomstige ontwikkelingen (bijvoorbeeld woningbouw).

De gebiedsgerichte aanpak is de werkwijze om:

 • in beeld te brengen wat nodig is.
 • samenhangend maatwerk te leveren in de uitvoering.
 • de landelijke (bron)maatregelen waar mogelijk maximaal in te zetten.
 • per gebied

De optelsom van alle maatregelen van het Rijk, de provincies, de waterschappen en/of gemeenten dragen bij om het doel voor de stikstofreductie te halen. De opgaven rondom Natura 2000-gebieden worden aangepakt en de verschillende sectoren in het gebied weer perspectief te geven op een gezonde toekomst.

Fasering

De werkwijze voor de gebiedsgerichte aanpak in Drenthe kenmerkt zich door ‘samen’ en ‘pragmatisch’. De uitvoering vindt plaats in fasen.

We onderscheiden drie fasen in de gebiedsgerichte aanpak:

 1. Opstellen gebiedsverkenningen (2021)
 2. Opstellen gebiedsagenda’s en gebiedsplan (vanaf 2022, gereed 1 juli 2023)
 3. Uitvoering gebiedsgerichte aanpak in een gebiedsplan (2023-2030)

1. Gebiedsverkenning

Eind 2021 zijn gebiedsverkenningen voor de twaalf stikstofgevoelige Natura2000-gebieden op de website van de provincie Drenthe gepubliceerd. Hierin zijn de beschikbare gegevens over de uitstoot en de neerslag van stikstof en andere informatie over de natuurgebieden gebundeld. Het is belangrijk om de bestaande situatie per gebied goed in beeld te hebben. In de volgende fasen van de gebiedsgerichte aanpak helpt dat om de goede keuzes te kunnen maken.

De verkenningen zijn beschikbaar voor iedereen die zich betrokken voelt bij de stikstofproblematiek in Drenthe. Met de interactieve viewer is de soms ingewikkelde informatie gebruiksvriendelijk gepresenteerd.

2. Gebiedsagenda's

In de gebiedsagenda’s staan de doelen en opgaven per Natura2000-gebied. Met de maatregelen om de doelen ook te realiseren. Maatregelen voor de stikstofreductie zijn deels generiek en deels maatwerk van aard. Voor De gebiedsagenda’s voor de 12 natuurgebieden vormen de basis voor het Gebiedsplan van de provincie Drenthe. De doelen voor natuur, water en klimaat worden ook meegenomen

De gebiedsagenda’s worden samen met de gebiedspartners opgesteld. Hiervoor ontwerpt de provincie een gebiedsproces.

3. Uitvoering gebiedsgerichte aanpak (gebiedsplan)

De derde fase is de uitvoering van de gebiedsagenda’s. In en rondom Natura 2000-gebieden werken we enerzijds aan het reduceren van de stikstofdepositie en anderzijds aan het creëren van voldoende ontwikkelruimte voor maatschappelijke en economische initiatieven. Waar mogelijk zetten we bronmaatregelen in (om de oorzaak weg te nemen), werken we aan het versnellen en intensiveren van natuurherstel en zetten we in op maatregelen die perspectief bieden voor landbouw en bedrijven.

Het gebiedsproces

De gebiedsagenda’s worden gezamenlijk vormgegeven. De provincie streeft naar een open en gebiedsgerichte aanpak. Bij dit proces is de betrokkenheid van alle gebiedspartners gewenst.

Uitgangpunten voor de aanpak

 • Vertrouwen in het proces en elkaar.
 • Overeenstemming over de hoofdlijnen van de samenwerking
 • Gezamenlijke invulling van de randvoorwaarden
 • Open communicatie

Doelen aanpak stikstof

 1. Verminderen van de stikstofdepositie op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden.
 2. Robuuste natuur ten behoeve van een gunstige staat van instandhouding.
 3. Economische ontwikkelruimte en perspectief voor bedrijven.

Uitgangspunten aanpak

 • Samen en pragmatisch aan de slag met een aanpak van en voor Drenthe.
 • Helder en haalbaar doel en tijdspad.
 • Slimme verbindingen leggen met andere opgaven