Uitleg (pilots) gebiedsverkenningen


De provincie Drenthe voert samen met partners gebiedsverkenningen uit. De verkenningen maken deel uit van de gebiedsgerichte aanpak stikstof. Drenthe kent 14 Natura 2000-gebieden, waarvan er 12 stikstofgevoelig zijn. Voordat we de opgave en aanpak in Drenthe, ook per gebied, kunnen bepalen, moet eerst duidelijk worden wat de feitelijke situatie in ieder gebied is.

Wat houdt een gebiedsverkenning in?

In de gebiedsverkenningen inventariseren we per gebied hoe het staat met de natuur, waar de stikstof vandaan komt en welke ruimte nodig is voor gewenste, toekomstige ontwikkelingen. Ook verzamelen we relevante beleidsstukken, zoals beheerplannen, om te zien welke processen er lopen en welke afspraken al zijn gemaakt. De verkenningen zijn nadrukkelijk niet bedoeld om keuzes te maken. Het uiteindelijke product is een factsheet per gebied, waarin staat wat we al weten en welke aanvullende gegevens nog nodig zijn.

De factsheet is de basis om in een volgende fase gezamenlijk gebiedsagenda’s op te stellen. Daarin staan de opgave per gebied en het voorgestelde uitvoeringsplan. De gebiedsagenda’s zijn de input voor afstemming en besluitvorming door betrokken partijen.

Pilotgebieden om te leren over inhoud en werkwijze verkenningen

We beginnen de verkenningen met de gebieden Elperstroom en Mantingerzand/Mantingerbos. Deze gebieden zijn qua omvang en complexiteit te behappen en verschillen qua inrichting en ontwikkeling. Er wordt gekozen voor een pilot om te leren wat er komt kijken bij het opstellen van een gebiedsverkenning. Dan gaat het zowel over de inhoud (welke gegevens moeten we verzamelen) als over de werkwijze (welke partijen kunnen helpen in het aanleveren van informatie en wie moeten we betrekken of informeren).

Wie?

Bij Elperstroom en Mantingerzand/Mantingerbos gaan we in eerste instantie om tafel met een vertegenwoordiging vanuit de landbouwsector (DAJK, LTO en Farmers Defence Force), vertegenwoordigers van natuurorganisaties (Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten) en de provincie. De eerste opbrengsten van de verkenningen worden, ter aanvulling en voor een reactie, gedeeld met de gebiedscommissies, stuurgroepen, gemeenten en waterschappen in de onderzochte gebieden.

Meer informatie

Neem voor vragen gerust contact op met de provincie Drenthe, kernteam Stikstof via (0592) 36 55 55 of stikstof@drenthe.nl.