Uitleg (pilots) gebiedsverkenningen


De provincie Drenthe voerde in 2021 samen met partners gebiedsverkenningen uit. De verkenningen maken deel uit van de gebiedsgerichte aanpak stikstof. Drenthe kent 14 Natura 2000-gebieden, waarvan er 12 stikstofgevoelig zijn. Voordat we de opgave en aanpak in Drenthe, ook per gebied, kunnen bepalen, moet eerst duidelijk worden wat de feitelijke situatie in ieder gebied is.

Wat houdt een gebiedsverkenning in?

In de gebiedsverkenningen inventariseerden we per gebied hoe het staat met de natuur en waar de stikstof vandaan komt. Ook verzamelden we relevante beleidsstukken, zoals beheerplannen, om te zien welke processen er lopen en welke afspraken al zijn gemaakt. De verkenningen zijn nadrukkelijk niet bedoeld om keuzes te maken. Het uiteindelijke product is een interactieve viewer (website met kaartlagen) geworden, waarin staat wat we al weten en welke aanvullende gegevens nog nodig zijn.

Pilotgebieden om te leren over inhoud en werkwijze verkenningen

We begonnen de verkenningen met pilots van de gebieden Elperstroom en Mantingerzand/Mantingerbos om te leren hoe we de gebiedsverkenningen moetsten doen. Daarbij ging het zowel over de inhoud (welke gegevens moeten we verzamelen) als over de werkwijze (welke partijen kunnen helpen in het aanleveren van informatie en wie moeten we betrekken of informeren)

De pilots voerden we uit met een vertegenwoordiging vanuit de landbouwsector (DAJK, LTO en Farmers Defence Force), vertegenwoordigers van natuurorganisaties (Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten). Op basis van de ervaringen uit de pilots zijn vervolgens de gegevens van andere gebieden verzameld.