EU-Geluidsbelastingkaart


EU-Richtlijn Omgevingslawaai Geluidsbelastingkaart (vierde tranche)

Op 11 oktober 2022 hebben Gedeputeerde Staten de EU-geluidsbelastingkaart vastgesteld van de provinciale wegen met meer dan 8.000 motorvoertuigen per dag in de provincie Drenthe. Op deze kaart is de actuele situatie (peiljaar 2019 i.v.m. Corona-maatregelen) te zien van de geluidshinder door wegverkeer. Met de kaart bepaalt de provincie in hoeverre maatregelen mogelijk zijn om de ergste geluidshinder te verminderen of op te lossen. Hierbij wordt gekeken naar het effect van mogelijke oplossingen, maar nadrukkelijk ook naar de kosten in relatie tot de baten. Tegen de vaststelling van de kaart is geen beroep mogelijk.

EU-Geluidsbelastingkaart (2016, derde tranche)

Op 27 juni 2017 hebben Gedeputeerde Staten de EU-geluidsbelastingkaart vastgesteld van de provinciale wegen met meer dan 8.000 motorvoertuigen per dag in de provincie Drenthe. Op deze kaart is de actuele situatie (peiljaar 2016) te zien van de geluidshinder door wegverkeer. Met de kaart bepaalt de provincie in hoeverre maatregelen mogelijk zijn om de ergste geluidshinder te verminderen of op te lossen. Hierbij wordt gekeken naar het effect van mogelijke oplossingen, maar nadrukkelijk ook naar de kosten in relatie tot de baten. Op 8 mei 2018 hebben Gedeputeerde Staten de gecorrigeerde EU-geluidsbelastingkaart vastgesteld wegens een geconstateerde omissie bij de invoer van de modelgegevens. Tegen de vaststelling van de kaart is geen beroep mogelijk.

EU-Geluidsbelastingkaart (2011, tweede tranche)

Gedeputeerde staten hebben ingestemd met de tweede tranche van het Actieplan omgevingslawaai provinciale wegen 2014-2018. Mede op basis van een ingebrachte zienswijze is het concept-plan nu definitief vastgesteld. In het actieplan (zie onderstaande bijlagen) zijn maatregelen opgenomen om de verkeerslawaai waar nodig te verminderen. Het gaat in de tweede tranche om wegen waar meer dan 8.000 voertuigen per dag passeren. Voor drukkere wegen heeft het college al eerder maatregelen vastgesteld.

Op onderstaande kaarten is de actuele situatie (peiljaar 2011) te zien van de geluidshinder door wegverkeer. Met de kaart bepaalt de provincie in hoeverre maatregelen mogelijk zijn om de ergste geluidshinder te verminderen of op te lossen. Hierbij wordt gekeken naar het effect van mogelijke oplossingen, maar nadrukkelijk ook naar de kosten in relatie tot de baten.

EU-Geluidsbelastingkaart (2006, eerst tranche)

In juni 2007 zijn de EU-geluidsbelastingkaarten van de provinciale wegen met meer dan 16.000 motorvoertuigen per dag in de provincie Drenthe gepresenteerd. Op deze kaarten is de actuele situatie (peiljaar 2006) te zien van de geluidshinder als gevolg van het wegverkeer. In de volgende fase is nagegaan in hoeverre maatregelen zijn te nemen om de ergste problemen op het gebied van geluidshinder te verminderen of op te lossen. De resultaten hiervan zijn omschreven in het actieplan. Hierin wordt inzichtelijk gemaakt welke problemen er zijn, welke oplossingen mogelijk zijn, welk effect deze oplossingen hebben en wat de kosten/baten zijn van de voorgestelde oplossingen.