Milieu

De kwaliteit van het milieu in Drenthe is goed. Dat willen we graag zo houden. De provincie Drenthe spant zich samen met gemeenten, waterschappen en andere partijen in voor behoud en verbetering van het milieu. Ons milieubeleid richt zich in hoofdlijnen op het vroegtijdig inspelen op ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening, het opnemen van eisen in milieuvergunningen, het saneren van situaties die niet aan de milieunorm voldoen en het concentreren en zoneren van milieuhinderlijke bedrijven.

Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD)

RUD logo

Vanaf 2014 voert de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe het milieubrede takenpakket, inclusief bodemtaken uit voor alle Drentse gemeenten en de provincie. Voor het aanvragen van milieuvergunningen of voor milieumeldingen, - vragen en -klachten blijft de provincie of uw gemeente wel het eerste aanspreekpunt.

Afval
Geluid
Lucht
Externe veiligheid

Centraal Meldpunt Milieuklachten

Hebt u last van stank van een bedrijf? Of hebt u last van lawaai? Bel dan het Centraal Meldpunt Milieuklachten. Het meldpunt is dag en nacht bereikbaar. Buiten kantooruren is het nummer doorgeschakeld naar het callcenter.

Energie
Licht
Milieueffectrapportage
Regelingen en subsidies

Nieuwe regels voor dieseltanks per 1 januari 2015

Voor bedrijven en instellingen, die vallen onder de regels van het Activiteitenbesluit, gelden wettelijke verplichtingen voor het plaatsen en in gebruik hebben van bovengrondse brandstoftanks