Milieu


De kwaliteit van het milieu in Drenthe is goed. Dat willen we graag zo houden. De provincie Drenthe spant zich samen met gemeenten, waterschappen en andere partijen in voor behoud en verbetering van het milieu. Ons milieubeleid richt zich in hoofdlijnen op het vroegtijdig inspelen op ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening, het opnemen van eisen in milieuvergunningen, het saneren van situaties die niet aan de milieunorm voldoen en het concentreren en zoneren van milieuhinderlijke bedrijven.

Afval

Afval

Informatie over beleid rondom afval
Geluid

Geluid

Informatie over geluid(sbelasting)
Licht

Licht

Informatie over licht(hinder)
Lucht

Lucht

Informatie over luchtkwaliteit
Milieueffectrapportage

Milieueffectrapportage

Wat is een milieueffectrapportage (m.e.r.)?
TT

TT-circuit

TT-circuit en de omgeving
Veiligheid

Veiligheid

Beleid rondom externe veiligheid

Centraal Meldpunt Milieuklachten

Hebt u last van stank van een bedrijf? Of hebt u last van lawaai? Bel dan het Centraal Meldpunt Milieuklachten. Het meldpunt is dag en nacht bereikbaar. Buiten kantooruren is het nummer doorgeschakeld naar het callcenter.

Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe

De Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD) voert het milieubrede takenpakket, inclusief bodemtaken uit voor alle Drentse gemeenten en de provincie. Voor het aanvragen van milieuvergunningen of voor milieumeldingen, - vragen en -klachten blijft de provincie of uw gemeente wel het eerste aanspreekpunt.